Mesajul președintelui Asociației “Comunitatea Rușilor Lipoveni din România” (CRLR), deputatul Silviu Feodor:

Mesajul președintelui Asociației “Comunitatea Rușilor Lipoveni din România” (CRLR), deputatul Silviu Feodor:
✳️“Vă felicit cu prilejul Zilei Comunității Rușilor Lipoveni din România și al Zilei limbii materne ruse!
✳️Astăzi, după calendarul iulian, sărbătorim și Soborul Sfinților Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur!
✳️La 34 de ani de la înființarea CRLR, este un prilej de bucurie a faptului că în această asociație a noastră, cu sprijinul statului român, cu tot potențialul uman, cultural și spiritual al etniei, am reușit împreună să contribuim la prosperitatea materială și culturală a țării.
✳️ În ultima perioadă, au fost organizate și desfășurate numeroase activități și evenimente cu caracter cultural, științific, educativ, sportiv, la care au luat parte personalități, oaspeții de seamă, academicieni, oameni de stat, oameni de cultură, reprezentanți ai administrației centrale, județene și locale, experți din diferite domenii, prieteni și colaboratori ai Comunității noastre.
✳️Un aspect deosebit de important al activităților noastre are ca prioritate educația și învățământul.
Au fost lărgite proiectele de cercetare a istoriei și culturii noastre identitare, în urma cărora au fost publicate importante lucrări de mare valoare culturală.
✳️Au fost desfășurare și s-au intensificat acțiunile cu caracter umanitar.
✳️Anul 2024 va fi cu multe evenimente culturale aparte, cel mai important fiind marcarea celor 300 de ani de la atestarea documentară a localității Lipoveni, jud. Suceava, precum si alte acțiuni și activități de promovare a identității noastre etnice.
✳️Pentru toate acestea, țin să mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că trăim în această țară binecuvântată, și, încă o dată, tuturor celor implicați în crearea cadrului necesar pentru desfășurarea activităților Comunității noastre, reprezentanților statului român, care au grijă ca etnia noastră să rămână una dintre florile frumoase ale buchetului de comunități etnice ce dau culoare conviețuirii pașnice între diversele etnii ce compun mozaicul etnic al țării și populația majoritară românească.
????Многая лета Общины русских-липован Румынии, многая лета всем нашим друзьям и близким!
МНОГАЯ ЛЕТА НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ РУМЫНИИ!
La mulți ani Comunității Rușilor Lipoveni din România,
la mulți ani tuturor prietenilor și apropiaților noștri!
LA MULȚI ANI MINUNATEI NOASTRE PATRII, ROMÂNIA!”.

Послание председателя Ассоциации «Община русских-липован  Румынии» (ОРЛР),

депутата в румынком парламенте Силвиу Фёдора:

✳ «Поздравляю вас с Днем Общины русских-липован Румынии и Днем русского родного языка!

✳Сегодня, по юлианскому календарю, мы также отмечаем Собор трёх вселенских учителей и святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста!

✳ Спустя тридцать четыре года после основания ОРЛР мы радуемся тому, что при поддержке румынского государства и при использовании всего человеческого, культурного и духовного потенциала нашей этнической группы, нам удалось вместе внести вклад в материальное и культурное процветание страны.

✳ За последний период были организованы и проведены многочисленные мероприятия и события культурного, научного, образовательного и спортивного характера, в которых приняли участие известные личности, почетные гости, ученые, государственные деятели, деятели культуры, представители центральной, уездной и местной администрации, эксперты из разных областей, друзья и соратники нашей Общины.

✳ Особенно важным аспектом нашей деятельности является образование и воспитание.

✳Были расширены исследовательские проекты по истории и культуре нашей общины, и в результате опубликованы важные работы, представляющие большую культурную ценность.

✳ Продолжаются и усиливаются мероприятия гуманитарного характера.

✳ В 2024 году будут проведены множество особых культурных мероприятий, самым важным из которых будет отмечание 300-летия первого документального упоминания  села Липовень, уезд Сучава, а также другие акции и мероприятия по продвижению нашей этнической идентичности.

✳Таким образом, я хочу поблагодарить Бога за то, что мы живем в этой благословенной стране, а также всех тех, кто участвует в создании необходимой основы для развития деятельности нашей Общины. Это представители румынского государства, которые заботятся о том, чтобы наша община оставалась одним из прекрасных цветов в букете этнических групп, украшающих мирное сосуществование представителей разных национальностей, входящих в этническую мозаику страны, и большинства -  румынского населения.

 

Многая лета Общины русских-липован Румынии, многая лета всем нашим друзьям и близким!!!

МНОГАЯ ЛЕТА НАШЕЙ ПРЕКРАСНОЙ РУМЫНИИ!