Protopopul Aavvakum Petrovici – Conducător și ideolog al mișcării rușilor staroveri

Aavvakum Petrovici

Prezenta lucrare este consacrată vieţii şi activităţii sfântului mucenic protopop Avvakum – conducător şi ideolog recunoscut al mişcării starovere ruse, precum şi rolului acestuia în lupta pentru păstrarea credinţei ortodoxe ruse de rit vechi.

Lucrarea a fost realizată în limbile rusă şi română, ca urmare a propunerii făcute de către Miron Ignat, preşedinte al CRLR şi deputat în Parlamentul României în cadrul Seminarului ştiinţific de la Tulcea (10 noiembrie 2012), dedicat memoriei lui protopop Avvakum care şi-a jertvit viaţa pentru apărarea şi păstrarea credinţei ortodoxe ruse de rit vechi. Propunerea a fost susţinută, ulterior, de sute de ruşi lipoveni, dornici să cunoască mai pe larg viaţa şi activitatea sfântului mucenic protopop Avvakum, precum şi a tovărăşilor săi de luptă în apărarea credinţei starovere în contextul raskolului (schismei) Bisericii ruse, precum şi mişcării starovere ruse.

Lucrarea are două părţi. În prima parte sunt prezentate pe larg manifestările care au avut loc în anul 2012 în diferite localităţi ale ruşilor lipoveni din România, consacrate comemorării a 330 de ani de la arderea pe rug, de viu, a protopopului Avvakum – conducător și ideolog recunoscut al mișcării starovere. Partea a doua a lucării este dedicată vieţii şi activităţii de martir a protopopului Avvakum – conducător și ideolog recunoscut al mișcării staroverilor ruşi.

Extrem de sărace sunt cunoștințele noastre despre mişcarea staroveră şi conducătorii ei. Aceasta se datorează faptului că creaţia literară a protopopului Avvakum, ca și a altor scriitori staroveri, au fost interzise timp de aproape două secole. Cercetarea serioasă din partea istoricilor şi teologilor ruşi a fenomenului starover a început abia după anul 1861, după ce la Londra au fost retipărite de către editorul emigrant rus Vasili Kelsiev documentele secrete ale Ministerului Afacerilor Interne din Rusia privind situația staroverilor, precum persecuţiile la care au fost supuşi ei din partea guvernul ţarist. Este vorba de "Culegere de informații guvernamentale despre staroveri" (vol. I-II, Londra, 1861-1862), precum și "Culegere de reglementări juridice privind statutul staroverilor" (vol. I-II, Londra, 1863). In felul acesta, opinia publică din Rusia şi aiurea a putut afla adevărul despre reforma Bisericii ruse din secolul al XVII-lea, precum şi despre principalii ei opozanţi. Până atunci, lucrările publicate de reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și de istorici ruşi, au avut un conţinut, cu precădere, polemic, incriminator şi misionist.

Până nu de mult, protopopul Avvakum a fost pomenit în Rusia numai ca autor al celebrei sale opere literare: Жизнь протопопа Аввакума, им самим написанная (“Viaţa protopopului Avvakum scrisă de el însuşi”) – capodoperă a literaturii ruse a secolului al XVII-lea, dar despre faptul că el a fost şi un mare conducător şi ideolog recunoscut al mişcării starovere ruse, nu se spunea mai nimic. Numai în a doua jumătate a secolului al XX-lea protopopul Avvakum a fost reabilitat, atribuindu-i un loc binemeritat atât în literatura rusă, cât şi în istoria zbuciumată a Rusiei din secolul al XVII-lea.

Subliniem, de asemenea, faptul că rușii-lipoveni din România, au obţinut pentru prima dată mai multe informaţii despre viaţa de martir a protopopului Avvakum, precum şi despre lupta lui pentru apărarea credinței ortodoxe ruse de rit vechi, prin mijlocirea manualelor de limbă şi cultură rusă, concepute şi editate de noi, între anii 1992-2006, pentru copiii ruşi lipoveni care studiază limba şi cultura rusă maternă în şcolilie de toate gradele cu predare în limba română din localităţile lipoveneşti. Aceste manuale oferă, printre altele, ample cunoştinţe despre reforma Bisericii ruse din secolul al XVII-lea şi consecinţele ei tragice pentru poporul rus, despre mişcarea staroveră şi conducătorii ei, precum şi despre istoria şi cultura ruşilor lipoveni din România. Cu toate acestea, sunt mulţi dintre cei ce nu cunosc, nici măcar sumar, adevărul despre raskolul în Biserica rusă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea.

Remarcăm, totodată, faptul că termenul старообрядцы i-a fost absolut străin protopopului Avvakum – conducătorului şi ideologului mişcării starovere. În scrierile sale, protopopul Avvakum pentru sintagma старая вера („credinţa veche”) foloseşte sinonimele: старое благочестие (vechea evlavie), древлеправославие (ortodoxie de rit vechi), древлеправославные христиане (creştini ortodocşi de rit vechi) sau староверие (vechea credinţă), староверы (staroveri, adepţi ai credinţei vechi). Termenul старообрядцы, a fost inventat de către adepţii reformei patriarhului Nikon, care a eliminat aproape definitiv din literatura de specialitate denumirea iniţială de староверы, devenită tradiţională încă de pe vreamea protopopului Avvakum şi care exprimă întocmai esenţa aspiraţiilor apărătorilor credinţei ruse de rit vechi. Trebuie spus că termenul старообрядцы denaturează, de fapt, adevărul cu privire la raskolul în Biserica rusă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, deformează chiar esenţa convingerilor reprezentanţilor Cercului râvnitorii evlaviei, inclusiv a protopopului Avvakum. Protopopul Avvakum, ca şi ceilalţi reprezentanţi ai mişcării starovere, a promovat ideea interdependenţei între dogme şi ritualuri, prin urmare, prin credinţă, el înţelege totalitatea dogmelor, ritualurilor, cântărilor şi chiar obiceiurilor şi tradiţiilor religioase care reprezintă patrimoniul spiritual, sacru şi intangibil, al Bisericii ruse. Aşadar, Avvakum nu a putut concepe că ritul şi textele slujbelor bisericeşti pot fi modificate fără ca învăţătura de credinţă, credinţa însăşi să nu fie afectată. De altfel, în nici o scriere a protopopului Avvakum nu se vorbeşte de faptul că reforma lui Nikon s-ar fi limitat numai la înlocuirea vechilor ritualuri. Dimpotrivă, protopopul Avvakum, ca şi ceilalţi membrii ai Cercului râvnitorilor evlaviei, a interpretat reforma lui Nikon ca o trecere la un alt mod de credinţă. În argumentarea acestei idei el se bazează pe faptul că orice modificare a ritualului, precum şi a textelor bisericeşti duce, implicit, la afectarea gravă a credinţei.

Aşadar, prin impunerea de a folosi termenul inventat старообрядцы în locul celui tradiţional de староверы s-a urmărit, în mod deliberat (şi se mai urmăreşte şi astăzi), de către nikonieni de a rezuma noţiunea de raskol numai la problema ritului religios. O astfel de interpretare le convine, credem, doar adversarilor credinţei vechi pentru a-i prezinta pe staroveri drept „fanatici ai ritualului”.Pornind de la considerentele de mai sus, în prezenta lucrare folosim termenii: старовер, староверы, древлеправославные христиане, староверие, староверчество, care exprimă, aşa cum am arătat, sensul adevărat al mişcării ruşilor staroveri, apărute ca o consecinţă a raskolului.

Aşadar, această carte se adresează unui public larg de cititori.