Învățăm să vorbim rusește - curs intensiv

Feodor CHIRILĂ

Manualul de faţă are un caracter comunicativ şi se adresează, înainte de toate, ruşilor lipoveni: copiilor şcolari, cât şi adulţilor, care iau pentru prima oară contact cu limba rusă literară, dar, în egală măsură, şi celor care au unele cunoştinţe de limba rusă sau deţin unele deprinderi formate în liceu şi vor să-şi consolideze, să-şi aprofundeze cunoştinţele iniţiale prin studierea şi aprofundarea aspectului uzual şi modern al limbii ruse.

Lucrarea cuprinde 35 de lecţii şi este structurată în două părţi (vezi Cuprinsul). Prima parte a Manualului cuprinde Ciclul introductiv, precum şi ciclul I (lecţiile 1-12), reprezentând o primă etapă în însuşirea limbii ruse; cea de a II-a parte cuprinde Ciclul II (lecţiile 13-24) şi Ciclul III (lecţiile 25-35) care sunt menite să lărgească sfera cunoştinţelor de limba rusă, familiarizându-l pe cititor cu elemente de istorie, cultură şi civilizaţie rusă. Textele tematice ale lecţiilor au fost concepute conform scopului şi profilului prezentei lucrări şi sunt urmate de dialoguri, noţiuni de gramatică, şi de exerciţii lexico-gramaticale şi lexico-semantice, axate pe tematica lecţiilor de conversaţie.

Manualul a fost conceput astfel încât poate fi folosit cu succes atât individual (fără profesor), cât, mai ales, în colectiv (cu profesor la cursurile de studiere intensivă a limbii ruse materne organizate în cadrul Comunităţilor locale ale ruşilor lipoveni). În acelaşi timp, sperăm că lucrarea noastră va fi de un real folos tuturor celor, care se pregătesc să viziteze Rusia, şi, implicit, să aibă contactul cu aspectele uzuale, cotidiene ale limbii ruse vorbite azi.

Punctul de vedere de la care am pornit în conceperea acestei lucrări este acela că orice manual trebuie să cuprindă toate compartimentele limbii (fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă), să ţină cont de dirijarea conştientă a informaţiilor, printr-o gradare a acestora şi printr-o anticipare a dificultăţilor şi a erorilor. Aşadar, structura lucrării urmăreşte însuşirea practică a limbii ruse printr-o succesiune şi prelucrare gradată a materialului fonetic, lexical şi gramatical. Faptele de limbă sunt prezentate, acolo unde acest lucru este necesar, prin comparare contrastivă cu fenomenele corespunzătoare din limba română. De asemenea, problemelor de gramatică rusă mai dificile, în însuşirea cărora locutorii români întâmpină, de regulă, dificultăţi, li se acordă o atenţie sporită, atât prin explicaţii, cât şi printr-un volum mai mare de exemple şi exerciţii.

Lucrarea de faţă cuprinde peste 3000 de unităţi lexicale de bază, dintre care aproximativ o treime sunt cuprinse în Ciclul I (reluate apoi în Ciclul II şi III). Lexicul se bazează în mare parte pe vocabularul minimal al limbii ruse.

Ciclul introductiv reprezintă un prim contact cu limba rusă, pe principiul „paşilor mici” unde sunt prezentate: alfabetul şi sunetele limbii ruse, accentul şi vocabularul minim, precum şi formulele de adresare, de salut, de prezentare, precum şi formulele de rămas bun.

Ciclul I (lecţiile 1-12) are ca scop acumularea vocabularului de primă necesitate şi însuşirea structurilor gramaticale de bază ale limbii ruse. În acest scop, fiecare lecţie se deschide cu microdialoguri care cuprind structuri uzuale cu un vocabular nou-introdus şi sintagme mai dificile (urmate de cerinţa: Запомните! Reţineţi!) – totul este tradus în limba română. Urmează sumarul noilor noţiuni de gramatică, rezumate în scheme sinoptice pentru explicarea problemelor mai dificile de gramatică în scopuri practice care fixează particularităţile limbii ruse contemporane. Structurile gramaticale de bază, precum şi expresiile uzuale din text se fixează în exerciţii lexico-gramaticale cu un caracter preponderent de comunicare, precum şi în scurtele texte tematice care respectă topica şi construcţiile sintactice specifice limbii ruse standard.

Ciclul II (lecţiile 13-24) cuprinde lecţii de conversaţie propriu-zisă. Textele tematice cuprind cele mai frecvente situaţii de comunicare. Lecţiile din Ciclul II reiau structurile gramaticale, în sinteză, şi, totodată, introduc şi altele, noi, pentru un nivel intermediar de cunoaştere a limbii în scopul consolidării, lărgirii şi aprofundării cunoştinţelor de limbă, oferind, în acelaşi timp, şi informaţii despre istoria, cultura şi civilizaţia rusă.

Ciclul III (lecţiile 25-35) cuprinde lecţii de conversaţie care corespund ariilor tematice cu conţinut culturologic, adică sunt axate pe texte care oferă informaţii cu privire la sărbătorile populare ruse, precum şi tradiţiile, obiceiurile, strâns legate de calendarul anotimpurilor, cât şi de cel bisericesc ortodox. Lecţiile din Ciclul III cuprind, totodată, noţiuni gramaticale noi, precum şi o gamă bogată şi variată de cerinţe şi exerciţii, menite să contribuie la o însuşire temeinică a limbii ruse actuale.

În secţiunea Cuvinte şi expresii care însoţesc fiecare text didactic, se dau numai traducerile contextuale, adică acelea care figurează în textul lecţiei respective; ele sunt necesare în efectuarea traducerilor, precum şi în rezolvarea cerinţelor date.

În structura fiecărei lecţii intervin, de asemenea, modele de conjugare a verbelor, cu menţionarea cazurilor cerute de acestea şi tipurile de sintagme pe care le pot realiza, precum şi texte suplimentare, proverbe etc.

Modelele de flexiune (declinarea nominală, precum şi conjugarea verbelor) au o importanţă deosebită pentru însuşirea corectă a formelor nominale şi verbale. Prin intermediul modelelor de flexiune se poate stabili tipul exact de declinare sau de conjugare a fiecărui cuvânt din manual. Astfel de scheme şi tabele gramaticale sunt de un real ajutor în rezolvarea cerinţelor şi exerciţiilor, tocmai de aceea, vă sfătuim să le consultaţi de fiecare dată, când întâmpinaţi greutăţi.

Explicaţiile noţiunilor de gramatică sunt redactate în limba română în scopul de a oferi celor care studiază limba rusă după acest manual posibilitatea să înţeleagă mai bine structura gramaticală a acestei limbi în forma ei literară. Explicaţia chestiunilor mai dificile de gramatică sau de lexic este facilitată prin scheme sugestive, folosindu-se în acest scop şi de desene.

Secţiunea Упражнения (Exerciţii) are ca scop fixarea structurilor gramaticale de bază, precum şi a expresiilor uzuale din textul lecţiei date. Un loc aparte ocupă în manual exerciţiile cu caracter de comunicare. Exerciţiile trebuie rezolvate în ordinea dată în manual, întrucât ele sunt prezentate după gradul crescând de dificultate.

Fiecare lecţie se încheie cu rubrica: Sunteţi în Rusia...,care cuprinde formule de adresare, precum şi cele de politeţe, adică expresii şi fraze ruseşti care sunt necesare unui străin pentru a purta un dialog cu interlocutorii lui - vorbitori de limba rusă, în cele mai diverse situaţii cotidiene.

La sfârşitul fiecărei lecţii este introdus, de asemenea, un capitol suplimentar: Din istoria şi cultura rusă care oferă informaţii utile şi necesare privind istoria, cultura şi civilizaţia rusă.

O lecţie din prezentul Manual poate fi parcursă la clasă în 4-6 ore şi, respectiv, în 8 ore, în funcţie de mărimea şi gradul de dificultate a materialului lexical şi gramatical cuprins.

Îmi exprim și pe această cale sentimente de recunoștință și sincere mulțumiri profesoarelor gradul I Vera Enache de la Școala gimnazială „Constantin Brâncuși” din București, precum și Nadea Casian - inspector de specialitate – jud.Tulcea, pentru răbdarea și interesul cu care au citit și corectat prezenta lucrare, aflată în manuscris, prezentând o serie de observații și sugestii notabile în vederea îmbunătățirii atât a conținutului unor lecții din manual, cât și perfectării formei de prezentare grafică ale acestuia. O contribuție substanțială la nașterea prezentei lucrări a avut-o tehnoredactorul Valentin Filat, căruia îi mulțumesc în mod deosebit.

Ne-am străduit să oferim celor interesaţi un instrument de lucru practic, accesibil şi pe cât se poate de atractiv. Dorindu-vă succes în însuşirea limbii ruse, ne exprimăm speranţa că prezentul manual vă va ajuta în această întreprindere.