STATUTUL COMUNITĂŢII RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1. Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, denumită în continuare Comunitatea sau CRLR, este o asociație cu caracter etnic, social, cultural, caritabil-umanitară, care reunește cetățeni români, cunoscuți sub denumirile de ruși, ruși lipoveni sau lipoveni.

Art. 2. (1). CRLR a fost fondată la data de 14 ianuarie 1990 sub denumirea de Comunitatea Lipovenilor din România, în temeiul Legii nr. 21/1924, fiind recunoscută ulterior ca persoană juridică prin sentința civilă nr. 181 din 12 februarie 1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București.

(2). La prima Conferință Națională din 8 aprilie 1990, a fost adoptată, în unanimitate, de către delegații rușilor lipoveni din toată țara noua denumire în limba română a Comunității: COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA (CRLR), iar în limba rusă: ОБЩИНА РУССКИХ-ЛИПОВАН РУМЫНИИ (ОРЛР).

(3). Limbile uzuale în cadrul CRLR sunt limba rusă și limba română.

(4). În prezent, Comunitatea își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile O.G. nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Legii nr. 246/2005 pentru aprobarea O.G. nr. 26/2000 și a art. 62 alin (2) din Constituția României.

(5). Comunitatea Rușilor Lipoveni din România este membră cu drepturi egale în Consiliul Internațional al Diasporei ruse (Международный совет российских соотечественников).

(6). Comunitatea Rușilor Lipoveni din România este membră activă a Fundației «Русский мир».

(7). Comunitatea Rușilor Lipoveni din România este membră activă a MAPRYAL.

(Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы – Asociația Internațională a profesorilor de limbă literatură rusă).

(8). 12 februarie este Ziua Comunității Rușilor Lipoveni din România și Ziua limbii ruse materne”.

CAPITOLUL II - Sigla CRLR

Art. 3. Sigla Comunității este o barcă pe apă, un pescăruș în zbor și un răsărit de soare, cuprinse într-un cerc, iar semnul electoral este o barcă pe apă încadrată într-un cerc. Semnul figurativ nr. 133358 este înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, cu nr. de depozit M 2014 03448, constituit la data de 16.05.2014, publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 5/2014 la secțiunea Mărci.

CAPITOLUL III - Sediul Central

Art. 4. Sediul Central al CRLR este situat în municipiul București, str. Doctor Rațiu, nr 10, sector 1, tel/fax 021/3120994, e-mail: office@crlr.ro, site web: www.crlr.ro

CAPITOLUL IV - Durată de funcționare

Art. 5. CRLR se constituie ca persoană juridică de la data înregistrării acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor și va funcționa pe durată nedeterminată. Statutul de utilitate publică al Comunității a fost acordat de Guvernul României, pe perioadă nedeterminată, prin Hotărârea Guvernului nr 1414 din 4 noiembrie 2008.

CAPITOLUL V - Scopul și obiectivele CRLR

Art. 6. CRLR are ca scop unirea eforturilor membrilor săi în apărarea și exercitarea drepturilor la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, lingvistice și religios-culturale a etnicilor ruși lipoveni, așa cum sunt ele recunoscute și garantate de documentele internaționale cu privire la protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și ale minorităților naționale, de Constituția României și de legile țării.

Art. 7. În vederea îndeplinirii scopului definit la art. 6, CRLR va acționa pentru realizarea următoarelor obiective:

a) apărarea drepturilor, libertăților și a intereselor legitime ale minorității rușilor lipoveni din România, în toate domeniile vieții sociale și spirituale;

b) folosirea nestingherită în toate domeniile de activitate a limbii ruse cu respectarea normelor europene și a tratatelor, pactelor, acordurilor, protocoalelor și a altor acte internaționale cu privire la minorități;

c) posibilitatea de a învăța limba rusă și de a avea școli cu predare în această limbă, precum și alte instituții de educație și cultură în limba rusă (maternă);

d) promovarea istoriei, culturii, obiceiurilor și tradițiilor în România, Europa și în lume;

e) editarea de publicații în limba rusă, precum și dreptul de a avea și de a administra edituri și tipografii proprii;

f) efectuarea de studii și cercetări științifice privind istoria, folclorul, viața socială, religia, tradițiile și obiceiurile rușilor lipoveni din România;

g) asigurarea condițiilor pentru participarea reprezentanților săi la diverse întruniri naționale și internaționale;

h) poate primii de la organizațiile umanitare din țară și din străinătate ajutoare pe care să le acorde persoanelor nevoiașe și comunităților locale ale rușilor lipoveni din România;

i) protejarea și întreținerea patrimoniului material și spiritual al Comunității;

j) colaborarea și cultivarea unor relații frățești cu națiunea rusă, precum și cu diaspora rusă, de care

rușii lipoveni din România sunt legați prin comunitatea de limbă, prin tradiții culturale, istorice și spirituale, fără a leza loialitatea față de patria lor România; educarea populației ruso-lipovene în spiritul fidelității față de România;

k) păstrarea credinței ortodoxe, inclusiv a celei ruse de rit vechi (starovere);

l) Comunitatea poate încheia cu autoritățile publice centrale și/sau locale ori cu alte organizații neguvernamentale din țară și străinătate, parteneriate în domenii de interes comun;

m) inițierea de proiecte sau activități culturale, social-caritabile, educaționale și de învățământ, sportive, de formare personală, umanitare, simpozioane, ateliere de pictură, activități de promovare a dialogului intercultural și interreligios; editare de carte; mese rotunde; expoziții; festivaluri interetnice; târguri; spectacole; realizare de materiale multimedia; participare la manifestările culturale, științifice și sportive naționale și internaționale; tabere de studiu intensiv a limbii și culturii ruse, precum și orice alte manifestări pe teme legate de artă, limbă, istorie și cultură ale rușilor lipoveni;

n) reprezentarea etniei în structurile autorităților legislative și executive ale statului;

o) sprijinirea acțiunilor și inițiativelor membrilor, precum și apărarea intereselor acestora în activitățile sociale, culturale, umanitare și caritabile;

p) cinstirea memoriei ostașilor ruși lipoveni căzuți la datorie pentru România;

q) participarea în Parlament, sau în afara acestuia, în conformitate cu legislația în vigoare, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc etniile și asumarea pe această bază a tuturor drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea;

r) colaborarea în vederea respectării și promovării principiilor democratice în viața societății românești, prin asigurarea libertății și egalității în drepturi între toți cetățenii țării, fără deosebire de rasă, convingeri politice, credință, sex sau origine socială.

CAPITOLUL VI - Membrii Comunității

Art. 8. (1). CRLR cuprinde pe toți cetățenii români care se declară ruși lipoveni, ruși sau lipoveni, care cunosc Programul și Statutul și acționează pentru transpunerea în fapte ale acestora, sprijinind moral și material Comunitatea, în funcție de posibilitățile sale;

(2). Membrii CRLR sunt: membrii fondatori, membrii activi, membrii simpatizanți și membrii de onoare;

(3). Vârsta minimă pentru a deveni membru al CRLR este de 18 ani împliniți;

(4). Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani se pot înscrie în organizațiile de tineret ale CRLR;

(5). Membrii CRLR care au obținut merite deosebite în reprezentarea și promovarea etniei, pot fi declarați membrii de onoare. Recunoașterea calității de membu de onoare necesită confirmarea Consiliului Director.

Art. 9. (1). Cetățenii români pot deveni membri simpatizanți ai CRLR;

(2). Calitatea de membru simpatizant, cu toate drepturile și obligațiile, devine efectivă din ziua confirmării cererii de către comitetul local;

(3). Simpatizanții și membrii de onoare nu pot vota, nu pot fi aleși și nu pot alege în CRLR.

Art. 10. (1). Pentru a deveni membru activ, solicitantul va depune o adeziune formulată în scris la comitetul de conducere al Comunității locale în raza căruia își are domiciliul, reședința sau locul de muncă; acesta va analiza și va soluționa cererea cel târziu la prima ședință ordinară a comitetului local, de la data depunerii adeziunii;

(2). Orice membru al Comunității se poate transfera de la o comunitate locală a CRLR la altă comunitate locală a CRLR cu acordul ambelor comunități;

(3). Niciun membru nu poate face parte din două comunități locale ale CRLR în același timp;

(4). La nivel național va funcționa Registrul național al membrilor CRLR, ce va cuprinde toți membri activi, precum și datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului național se va specifica în Regulamentul de organizare și funcționare a CRLR.

Art. 11. (1). Calitatea de membru activ se pierde prin retragere, deces sau prin neplata cotizației.

(2). Retragerea are loc în baza depunerii unei cereri scrise de demisie, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză, cererea producând efecte de la data depunerii acesteia;

(3). Neplata cotizației pe o perioadă de 6 luni atrage suspendarea calității de membru activ până la plata în întregime a cotizației datorate.

CAPITOLUL VII - Drepturile și obligațiile membrilor CRLR

Art. 12. Membri activi ai CRLR au următoarele drepturi:

a) să-și exprime liber votul și opiniile;

b) să participe la toate acțiunile culturale și de orice fel ale Comunității;

c) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere a CRLR;

d) să beneficieze de sprijin moral, social, material și umanitar;

e) să fie aleși ca delegați pentru Conferința Reprezentanților;

f) să fie aleși ca delegați pentru Adunarea Generală anuală;

g) să folosească dotările materiale care aparțin Comunității numai în scopurile prevăzute de Statut.

Art. 13. Membrii activi ai CRLR au libertatea de a se înscrie în partide politice, sindicate, asociații profesionale sau alte organizații; membrii activi ai CRLR care îndeplinesc funcții de conducere în structurile unui partid politic sau organizații politice nu pot ocupa în același timp funcții de conducere la nivel local și central în structurile CRLR.

Art. 14. Membrii CRLR au următoarele obligații:

a) să respecte Statutul, Regulamentul de organizare interioară, precum și normele interne adoptate;

b) să plătească la timp contribuția bănească (cotizația) stabilită de Adunarea Generală a Comunității locale. Participarea la activitățile Comunității, precum și dreptul de vot în Comunitate sunt condiționate de plata la zi a contribuției bănești;

c) să-și aducă contribuția la buna desfășurare a activităților;

d) să nu defăimeze și să nu aducă prejudicii în niciun mod Comunității.

CAPITOLUL VIII - Structura organizatorică a CRLR

Secțiunea I: Comunitatea locală

Art. 15. (1). Organizația de bază în structura CRLR este Comunitatea locală. Aceasta este formată

din membri cu domiciliul stabil într-o localitate. Numărul minim de membri ai Comunității locale este de zece persoane. Pot adera și etnici cu domiciliul în localități învecinate, care nu pot forma numărul de membri necesar formării unei Comunități locale;

(2). Comunitatea locală este liberă să-și desfășoare activitatea conform condițiilor specifice locului sau zonei, cu condiția de a fi respectate prevederile statutare;

(3). Comunitățile locale ale rușilor lipoveni nu pot angaja decizii cu caracter politic sau patrimonial fără acordul scris al conducerii CRLR.

Art. 16. Sarcina Comunității locale este aceea de a se ocupa de problemele care privesc viața economică, socială, culturală și școlară a locuitorilor ruși lipoveni din zonă și de a lua măsurile necesare pentru soluționarea lor. Problemele care nu pot fi soluționate la nivel local, vor fi înaintate, spre rezolvare, Direcției Executive a Comunității Centrale.

Art. 17. (1). Adunarea Generală este organul de conducere a Comunității locale și se întrunește o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, dacă cel puțin o treime din numărul membrilor solicită în scris întrunirea.

(2). Convocarea Adunării Generale se face de către Comitetul local în cazuri ordinare (Adunarea Generală anuală, Adunarea Generală de alegeri locale) sau, în cazuri extraordinare, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director.

(3). Adunarea Generală este considerată statutară dacă este întrunit cvorumul, și anume jumătate plus unu din totalul membrilor care au contribuția bănească plătită la zi.

(4). La Adunările Generale ordinare și Adunările Generale extraordinare ale Comunității locale va participa în mod obligatoriu, fără drept de vot, un membru al Consiliului Director, în caz contrar, Adunarea Generală fiind considerată nestatutară.

(5). Consiliul Director al CRLR poate decide amânarea Adunării membrilor comunității locale pentru o altă dată dacă constată neconcordanțe între convocator și baza de date a organizației respective.

Art. 18. Atribuțiile Adunării Generale a Comunității locale:

a) alege pentru un mandat de patru ani, prin vot secret sau deschis, Comitetul local, în componența căruia intră: președintele, vicepreședintele, secretarul și ceilalți membri în număr de 3 - 9 persoane. Preluarea conducerii Comunității locale de către conducerea nou aleasă se face după validarea alegerilor de către Consiliul Director al CRLR – organul ierarhic superior. Până la validarea noii conduceri, activitatea va fi coordonată de vechea conducere care va preda cu proces-verbal, în mod obligatoriu, noii conduceri, toată arhiva Comunității locale, baza ei de date, ștampila, evidența ei financiar-contabilă etc;

b) propune și alege delegații la Conferința Reprezentanților, potrivit normei de reprezentare prevăzută de art. 26 alin. 2;

c) discută și aprobă Darea de seamă a Comitetului local asupra activității desfășurate de Comunitatea locală și programul de activitate pentru perioada următoare;

d) hotărăște sancționarea membrilor care aduc prejudicii Comunității locale și care se abat de la prevederile prezentului Statut; sancțiunile trebuie aprobate de către Consiliul Director, cei sancționați putând face contestație la Consiliul Director în termen de 15 zile de la primirea comunicării;

e) propune, alege și validează candidații pentru alegerile în administrația publică locală;

f) întreprinde demersurile legale pentru a-și deschide un cont bancar propriu, dacă este cazul.

Art. 19. (1). Comitetul local, în componența prevăzută la art. 18 (a), are următoarele atribuții:

a) conduce activitatea Comunității locale între două adunări generale;

b) convoacă Adunarea Generală ordinară, căreia îi prezintă Darea de seamă asupra activității, proiectul ori planul anual de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

c) primește noi membri activi în Comunitatea locală și îi valideză cel mai târziu la prima ședință ordinară a comitetului local, de la data depunerii adeziunii;

d) ține evidența membrilor și a fondurilor provenite din contribuții bănești și din alte surse;

e) ține legătura cu membrii Consiliului Director pentru îndrumare și schimb de informații privind activitatea Comunității;

f) propune Adunării Generale măsurile disciplinare prevăzute de Statut împotriva membrilor care au încălcat prevederile prezentului statut sau au adus prejudicii de orice natură Comunității locale, măsurile fiind transmise Consiliului Director sau Comisiei de Etică și Disciplină;

g) duce la îndeplinire hotărârile Conferinței Reprezentanților, ale Consiliului Director, precum și ale Adunării Generale a Comunității locale.

(2). a) Președintele Comunității locale este ales de către Adunarea Generală a Comunității locale dintre membri activi, cu vot secret sau deschis, pentru o perioadă de patru ani;

b) Poate candida la funcția de Președinte cel care are cel puțin 4 ani de activitate în comunitatea locală, cunoaște limba rusă și are o bună reputație;

c) Președintele Comunității locale este delegat de drept la Conferința Reprezentanților;

d) Președintele Comunității locale îndrumă și conduce întreaga activitate a Comunității locale;

e) Președintele Comunității locale gestionează întregul patrimoniu al Comunității locale.

Art. 20. Comitetul local se întrunește în ședințe de lucru o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a unei treimi din membri. Convocarea se face de către Președinte cu șapte zile înainte de data stabilită, cu prezentarea ordinii de zi.

Art. 21. (1). Președintele organizației de tineret, în cazul în care această organizație este constituită, este membru de drept al Comitetului local.

(2). Membru de drept al Comitetului local este și liderul organizației de femei, dacă aceasta este constituită.

Art. 22. (1). Dizolvarea Comunității locale are loc atunci când numărul membrilor a scăzut sub zece;

(2). În cazul dizolvării Comunității locale, este necesară întrunirea unei majorități de două treimi din numărul membrilor și aprobarea Consiliului Director. Validarea dizolvării se face de către Conferința Reprezentanților.

(3). În cazul dizolvării, bunurile, Comunității locale rămân în folosul comun al populației etnice locale dacă acestea au fost obținute din resursele locale proprii. Dacă bunurile au fost dobândite din resursele CRLR, utilizarea acestora va fi hotărâtă de Consiliul Director.

(4). În cazul dizolvării unei Comunități locale, membrii rămași ai comunității dizolvate pot adera la altă Comunitate locală, învecinată geografic.

Secțiunea II: Organele de conducere ale Comunității

Art. 23. Organele de conducere, decizie și control la nivelul Comunității Rușilor Lipoveni din România, în conformitate cu O.G. nr 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

  1. Conferința Reprezentanților;
  2. Adunarea Generală a CRLR;
  3. Consiliul Director;
  4. Direcția Executivă;
  5. Alte organe ale Comunității (Comisia de Cenzori, Comisia de Etică și Disciplină).

A. Conferința Reprezentanților

Art. 24. (1). Conferința Reprezentanților este organul suprem de conducere al CRLR.

(2). Conferința Reprezentanților se întrunește o dată la 4 ani, fiind convocată de Consiliul Director cu 30 de zile înainte, cu difuzarea proiectului ordinii de zi și a materialelor supuse dezbaterii.

(3). Conferința Reprezentaților alege o dată la patru ani: Președintele CRLR, Consiliul Director, Comisia de Cenzori și Comisia de Etică și Disciplină.

(4). Până la confirmarea noilor organe de conducere ale CRLR de către Instanța judecătorească competentă, conducerea Comunității va fi asigurată de către Direcția Executivă.

(5). În cazul alegerilor anticipate sau în cazul vacantării postului de Președinte/Deputat CRLR, Conferința poate fi convocată de către Consiliul Director, în sesiune extraordinară, la un interval mai mic de patru ani.

(6). Conferința Reprezentanților este constituită din delegați aleși prin vot secret în cadrul Adunărilor Generale ale Comunităților locale, fapt ce trebuie să rezulte din procesul-verbal al adunării, semnat de președinte și secretar, cu respectarea principiului reprezentării proporționale, dar cel puțin câte un reprezentant pentru fiecare Comunitate.

(7). Membrii Consiliului Director și membrii fondatori participă la Conferința Reprezentanților cu drept de vot.

Art. 25. Conferința Reprezentanților are următoarele atribuții:

a) dezbate și aprobă anual raportul de activitate al Comunității și programul pentru următoarea perioadă;

b) adoptă Statutul și eventualele modificări ale acestuia;

c) alege prin vot secret presedintele CRLR;

d) alege prin vot secret candidatul pentru funcția de deputat;

e) revocă și alege prin vot secret președintele CRLR și membrii Consiliului Director;

f) revocă și alege membrii Comisiei de Cenzori, precum și membrii Comisiei de Etică și Disciplină.

Art. 26. (1). Conferința Reprezentanților este statutar constituită dacă sunt reprezentate jumătate plus unu din numărul comunităților locale ale CRLR.

(2). Norma de reprezentare este de un reprezentant la 500 de etnici ruși lipoveni, cu rotunjire în plus dacă restul depășește 50% din norma de reprezentare.

(3). Dacă nu se întrunește cvorumul necesar, Conferința Reprezentanților se va ține a doua zi, nu mai devreme de 24 h, și va fi considerată statutară cu numărul membrilor prezenți.

(4). Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă de voturi valabil exprimate a celor prezenți.

(5). Comunitățile locale care au sub 500 de etnici ruși lipoveni, au dreptul din oficiu la un reprezentant la Conferința Reprezentanților.

Art. 27. (1). Consiliul Director constituie Comisia de validare a reprezentanților la Conferință în cadrul ședinței de lucru de dinaintea acesteia. Comisia de validare este compusă din trei membri, care sunt supliniți în cazuri extraordinare de către doi membri supleanți, numiți în aceași ședință.

(2). Comisia de validare verifică documentele prezentate, rezolvă eventualele contestații și întocmește un proces-verbal în care propune validarea sau invalidarea reprezentanților prezenți și constată dacă este întrunit cvorumul prevăzut de art. 26 alin. 1.

Art. 28. Lucrările Conferinței sunt conduse de un prezidiu format din cinci persoane, ales în Conferință. Înainte de examinarea ordinii de zi, se aleg organele de lucru ale Conferinței Reprezentanților:

- Comisia de redactare a procesului-verbal (3 membri);

- Comisia de redactare a proiectelor de hotărâri (3 membri);

- Comisia de numărare a voturilor (5 membri).

Art. 29. (1). Președintele CRLR este ales la Conferința Reprezentanților dintre membrii care și-au depus candidatura, pentru o perioadă de 4 ani, prin vot secret sau deschis, după cum hotărăște Conferința, cu majoritate simplă din voturile valabil exprimate.

(2). Poate candida pentru funcția de președinte al CRLR cel care are cel puțin patru ani de activitate în funcție de conducere neîntreruptă în cadrul CRLR, cunoaște limba rusă și are o bună reputație.

(3). Fiecare candidat va depune la Consiliul Director, cu 10 zile înaintea datei Conferinței, curriculum vitae, și proiectul său de platformă - program.

(4). În cazul în care niciunul dintre candidații propuși nu întrunește numărul de voturi necesar pentru a fi ales în funcția de președinte al CRLR, se va organiza al doilea tur de scrutin doar pentru primii doi clasați.

Art. 30. Atribuțiile președintelui CRLR sunt următoarele:

a) reprezintă CRLR în raport cu instituțiile publice din România și străinătate, precum și în fața oricăror persoane fizice și juridice străine;

b) conduce, îndrumă și răspunde de întreaga activitate a CRLR;

c) propune Consiliului Director angajarea unui director general, a adjunctului acestuia și a secretarului general;

d) președintele CRLR, cu acordul Consiliului Director, poate revoca din funcție un președinte de Comunitate locală, pentru abateri disciplinare, defăimarea Comunității sau a conducerii acesteia, ori pentru comportament neadecvat, punând în funcție un președinte interimar până la organizarea de noi alegeri;

e) convoacă Consiliul Director în ședințe extraordinare.

Art. 31. (1). Mandatul președintelui CRLR încetează la termenul prevăzut în Statut, prin demisie sau deces, precum și în caz de revocare, conform prevederilor art. 32.

(2). În cazul în care funcția de președinte al CRLR ramâne vacantă înainte de expirarea mandatului, interimatul va fi asigurat de către Directorul general al CRLR, care convoacă în termen de 60 de zile Conferința Reprezentanților, în vederea alegerii unui nou președinte.

(3). Pe perioada interimatului, directorul general asigură funcțiile reprezentative și executive ale președintelui CRLR în limitele prevăzute de Statut.

Art. 32. Dacă președintele CRLR sau un membru al Consiliului Director nu se achită sistematic de sarcinile încredințate, aducând prejudicii Comunității, Conferința Reprezentanților poate să-i revoce din funcție prin vot secret.

B. Adunrea Generală a CRLR

Art. 33. (1). Adunarea Generală asigură coducerea CRLR între două Conferințe ale Reprezentanților.

(2).Adunarea Generală CRLR se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, dar și în sesiuni extraordinare, atunci când este nevoie.

(3). Adunarea Generală a CRLR este alcătuită din: președinții Comunităților locale, membrii Consiliului Director, membrii fondatori ai CRLR, precum și membrii Direcției Executive a CRLR; la Adunarea Generală pot participa cu statut de invitați specialiști din diverse domenii de activitate, însă numai cu aprobarea Consiliului Director.

(4). Adunarea Generală a CRLR este valabil constituită în prezența majorității membrilor săi.

(5). Hotărârile Adunării Generale a CRLR sunt valabil adoptate cu majoritatea simplă de voturi exprimate de membrii prezenți.

Art. 34. Adunarea Generală a CRLR are următoarele atribuții:

a) stabilește măsurile concrete de punere în aplicare a hotărârilor Conferinței Reprezentanților;

b) dezbate și aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunității pentru anul expirat;

c) dezbate și aprobă programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor;

d) analizează și soluționează problemele curente ale CRLR între două Conferințe a Reprezentanților;

e) aprobă înființarea sau dizolvarea de Comunități locale ale CRLR.

C. Consiliul Director al CRLR

Art. 35. Consiliul Director este organul de conducere al CRLR care îndeplinește și asigură punerea în practică a hotărârilor Adunărilor Generale anuale și pe cele ale Conferinței Reprezentanților.

Art. 36. (1). La propunerea președintelui Comunității, Conferința Reprezentanților alege Consiliul Director pentru un mandat de patru ani, în componența a 7 - 11 membri; în acest număr sunt incluși și membrii de drept.

(2). Președintele ales al CRLR propune 15 candidați pentru Consiliul Director din rândul membrilor cu minimum trei ani vechime de activitate în Comunitate, iar Conferința Reprezentanților alege între 7 și 11 persoane, după caz. Membrii de drept ai Consiliului Director sunt: președintele CRLR, reprezentantul în Parlament al CRLR și reprezentantul ATRLR.

(3). Consiliul Director se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui Comunității, sau la cererea unei treimi din numărul membrilor Consiliului Director. Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(4). Organizarea și funcționarea Consiliului Director se realizează potrivit unui Regulament propriu de organizare și funcționare, regulament ce va fi adoptat în termen de trei luni de la alegere.

(5). În raport cu resursele financiare ale Comunității, președintele CRLR și membrii Consiliului Director pot fi salariați ai CRLR.

Art. 37. Atribuțiile Consiliului Director:

a) convoacă Conferința Reprezentanților a CRLR (ordinară și extraordinară);

b) convoacă Adunarea Generală a CRLR;

c) urmărește îndeplinirea hotărârilor Conferinței Reprezentanților;

d) prezintă Conferinței Reprezentanților raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția

bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor, precum și proiectul programului de acțiuni al Comunității pentru perioada următoare; prezintă Conferinței Reprezentanților candidații pentru funcția de președinte al Comunității, pe baza candidaturilor depuse din teritoriu;

e) demite conducerile comunităților locale pentru motive temeinice, pentru lipsă de activitate sau pentru acțiuni ce au adus grave prejudicii activității și imaginii Comunității, desemnând o conducere interimară;

f) aprobă Executivul CRLR (directorul general, adjunctul acestuia și secretarul general) propus de președintele Comunității, dintre membrii Comunității, cu experiența și competența recunoscută și care cunosc bine limba rusă maternă;

g) stabilește căile de asigurare a veniturilor Comunității;

h) stabilește candidații pentru bursele de studii și specializare în străinătate;

i) aplică măsurile disciplinare prevăzute de Statut;

j) aprobă lista lucrărilor elaborate de etnici ce urmează a fi publicate;

k) analizează periodic activitatea comunităților locale și hotărăște măsurile necesare;

l) aprobă organigramele și statele de funcțiuni ale structurilor Comunității și politica de personal;

m) repartizează pe capitole prevederile bugetului pe cheltuieli;

n) analizează activitatea deputatului din partea CRLR;

o) propune Conferinței Reprezentaților, cu votul a două treimi dintre membrii săi, revocarea președintelui CRLR dacă acesta nu își îndeplinește atribuțiile din prezentul Statut.

D. Direcția Executivă

Art. 38. (1). Activitatea curentă a Comunității este desfășurată de directorul general, ajutat de

personalul angajat din subordine.

(2). Angajarea personalului tehnic propriu, precum și cel al celorlalte structuri ale Comunității se face prin concurs, în condițiile legii, precum și prin decizia președintelui sau directorului general.

(3). Directorul general al CRLR are următoarele atribuții:

a) împreună cu președintele CRLR, elaborează strategia acesteia, precum și programele de dezvoltare pe termen mediu și lung și le supune aprobării Consiliului Director;

b) împreună cu contabilul-șef elaborează programele anuale de finanțare și le supune aprobării Consiliului Director;

c) elaborează programele anuale de investiții, reparații, dotări, și de activități specifice Comunității, supunându-le spre aprobare Consiliului Director. După aprobare, i-a măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe;

d) coordonează și conduce activitatea privind elaborarea programelor și proiectelor cu finanțări din diferite surse interne și externe. După aprobare, ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe și proiecte;

e) îndrumă activitatea redactorilor de la publicațiile Comunității și coordonează activitatea Editurii C.R.L.R. și a Tipografiei;

f) organizează, controlează și răspunde de respectarea normelor de protecție a muncii și PSI; angajează și desface contractele de muncă ale personalului Comunității cu avizul Consiliului Director;

g) realizează o legătură permanentă cu președinții comitetelor locale pentru punerea în aplicare acțiunilor prevăzute în programele comunităților locale și ale CRLR, în general;

h) angajează Comunitatea în raport cu alte organizații guvernamentale și neguvernamentale interne și externe, cu acordul președintelui CRLR;

i) întreprinde acțiuni de atragere și a altor surse de finanțare a activităților Comunității;

j) realizează ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor Conferinței, Adunării Generale și ale Consiliului Director.

E. Alte organe ale Comunității

I. Comisia de Cenzori

Art. 39. Comisia de Cenzori este o structură/organ de specialitate la nivelul CRLR și are ca scop verificarea situației gestionate și de evidențiere în contabilitate a patrimoniului, fondurilor financiare, precum și modul de respectare a prevedrilor legale în domeniul financiar.

Art. 40. (1). Comisia de Cenzori este compusă din 3 membri și un supleant, aleși în cadrul Conferinței Reprezentanților, pentru un mandat de 4 ani.

(2). Funcția de membru al Comisiei de Cenzori este incompatibilă cu funcția de membru al Consiliului Director al CRLR.

(3). Cel puțin unul dintre membrii Comisiei de Cenzori va fi expert contabil autorizat.

Art. 41. (1). Comisia de Cenzori efectuează controlul financiar cel puțin o dată la trei luni sau la sesizare scrisă și se încheie printr-un proces-verbal care va cuprinde informații referitoare la obiectivele controlului, situații constatate și măsurile dispuse ce vor fi supuse spre aprobare Adunării genearale, Conferinței Reprezentanților sau Consiliului Director al CRLR, după caz.

(2). Procesul-verbal va fi semnat de către toți membrii comisiei.

Art. 42. Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:

a) verificarea anuală a activității economico-financiare sau ori de câte ori este nevoie ori din inițiativă proprie a membrilor acestei Comisii;

b) întocmirea și prezentarea raportului de activitate pentru perioada dintre două Adunări generale;

c) urmărirea modului în care sunt utilizate fondurile bănești și materiale ale Comunității;

d) sesizarea Consiliului Director asupra unor aspecte deosebite constatate, cu prilejul controalelor.

II. Comisia de Etică și Disciplină

Art. 43. (1). Comisia de Etică și Disciplină (C.E.D.) este organismul de specialitate al CRLR și are drept competențe: cercetarea sesizărilor privind încălcarea de catre membrii CRLR, cu vinovăție a prevederilor Statutului, hotărârilor Conferinței Reprezentanților, hotărârilor Adunării generale sau a hotărârilor Consiliului Director.

Art. 44. (1). C.E.D. este compusă din 3 membri titulari (președinte + 2 membri) și doi membri supleanți, persoane fizice alese la Conferința Reprezentanților a CRLR din rândul membrilor Comunității pentru o perioadă de 4 ani.

(2). Cel puțin un membru al C.E.D. trebuie să fie licențiat în drept.

(3). Comisia de Etică și Disciplină își alege un președinte din rândul membrilor săi. Președintele Comisiei nu poate fi revocat de membrii Comisiei, ci doar de Conferința Reprezentanților a CRLR.

(4). Din rândul membrilor Comunităii locale se alege o Comisie de Etică și Disciplină Locală (C.E.D.L.) compusă dintr-un președinte și 2 membrii aleși în cadrul adunării generale; C.E.D.L. este subordonată C.E.D și funcționează după prevederile aceluiași regulament.

(5). Corespunzător atribuțiilor ce revin C.E.D., C.E.D.L. poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre deciziile sau hotărârile Comitetului local, Adunarii Generale cu prevederile Statutului.

(6). Orice membru nemulțumit de hotărârea C.E.D.L. poate face contestație în termen de 30 de zile la C.E.D. care este obligată ca în maximum 30 de zile să se pronunțe. Hotărârea C.E.D. este definitivă Termenul de 30 de zile în care se poate face contestație este termen de decădere.

(7). Membrii Consiliului Director nu pot fi membri ai Comisiei de Etică și Disciplină.

Art. 45. Comisia de Etică și Disciplină are următoarele atribuții:

a) cercetează cazurile de încălcare de către membrii Comunității a prevederilor Statutului;

b) întocmește un referat cu privire la cazul cu care a fost sesizată, pe care îl înaintează Consiliului Director și Adunării Generale; propune în cuprinsul referatului aplicarea sau neaplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute de Statut.

Art. 46. Membrii C.E.D., în cazul în care fac obiectul cercetării Comisiei de Etică și Disciplină, își pierd dreptul de vot la examinarea concluziilor și propunerilor acestei Comisii, privind persoana lor, după principiul ca nimeni nu poate fi judecător în propria cauză.

Art. 47.(1) Membrii Comisiei de Cenzori, precum și cei ai Comisiei de Etică și Disciplină adoptă hotărâri cu majoritate de voturi.

(2) Pentru activitatea desfășurată, aceștia pot primi o indemnizație stabilită de Consiliul Director.

Art. 48. Calitatea de membru al Comisiei de Etică și Disciplină se pierde:

a) prin revocare de către Conferința Reprezentanților;

b) în cazul a trei absențe consecutive de la întrunirea comisiei;

c) prin deces.

CAPITOLUL IX - Reprezentarea CRLR în structurile Statului român

Art. 49. (1). Deputatul CRLR reprezintă interesele etnicilor ruși lipoveni în Parlamentul României. El își desfășoară activitatea în consens cu Consiliul Director și prezintă rapoarte de activitate a acestuia Adunării Generale și Conferinței Reprezentanților.

(2). Deputatul CRLR este dator să promoveze în actele normative dezbătute în Parlament interesele etniei și să intervină, în limita prerogativelor sale legale, la toate structurile publice centrale și locale și organismele internaționale pentru afirmarea drepturilor legitime ale etnicilor ruși lipoveni.

(3). Deputatul din partea CRLR va veghea la aplicarea, în localitățile în care trăiesc etnici ruși lipoveni, a actelor normative specifice acestora, iar în situația în care constata că ele sunt încălcate va depune toate diligențele pentru soluționarea favorabilă a problemelor semnalate.

Art. 50. Reprezentanții CRLR în celelalte structuri deliberative locale vor informa periodic Consiliul Director al CRLR asupra activității depuse cu privire la etnia rusă lipoveană, precum și cu privire la problemele cu care se confruntă etnicii noștri și vor colabora cu Comunitatea Centrală pentru realizarea sarcinilor ce țin de domeniul lor de activitate. Consilierii locali sau județeni sunt obligați să promoveze obiectivele CRLR.

CAPITOLUL X - Patrimoniul CRLR

Art. 51. (1). Patrimoniul CRLR este compus din totalitatea bunurilor mobile a mijloacelor fixe, obiecte de inventar și disponibilități bănești contabilizate în conformitate cu legislația în vigoare.

(2). Mijloacele fixe (imobile) și bunurile mobile sunt gestionate de către un administrator angajat care are responsabilități stabilite prin fișa postului.

(3). În perioada alegerilor, operațiunile financiare se derulează printr-un mandatar financiar, conform dispozițiilor legale.

Art. 52. Resursele patrimoniale ale CRLR provin din:

a) contribuțiile bănești ale membrilor înscriși, din care 20% intră în bugetul central CRLR, iar restul rămâne la dispoziția organizațiilor locale;

b) donații, legate și alte liberalități, cu respectarea dispozițiilor legale în acest sens;

c) venituri provenite din țară sau din străinătate, ori din activități adiacente ale asociației;

d) subvenții de la Bugetul de stat;

e) sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale;

f) venituri provenite din Programe de finanțare din țară, din străinătate sau din fonduri europene;

g) alte tipuri de programe de finanțare internă sau din străinătate;

h) contribuții din difuzarea de cărți, calendare, reviste editate de unități specializate ale Comunității.

CAPITOLUL XI - Alte structuri ale CRLR

Secțiunea I: Asociația Tinerilor Ruși lipoveni din România (ATRLR)

Art. 53. În cadrul CRLR funcționează Asociația Tinerilor Ruși Lipoveni din România (ATRLR). Activitatea ATRLR este reglementată printr-un regulament propriu de organizare și funcționare; președintele ATRL este membru de drept în Consiliul Director.

Art. 54. Consiliul Director asigură îndrumarea activității ATRLR, precum și resursele ei financiare și materiale necesare realizării programelor acesteia pe baza solicitărilor concrete ale asociației de tineret și în funcție de resursele disponibile.

Art. 55. Analiza și aprobarea unor programe sau activități propuse de ATRLR se face de către Consiliul Director și vor fi comunicate în scris conducerii acesteia.

Secțiunea II: Centrul de Cercetări privind Istoria și Cultura Rușilor Lipoveni din România (CCICRLR) (Научный центр по изучению истории и культуры русских-липован)

Art. 56. (1). CCICRLR este subordonat direct Consiliului Director. Centrul funcționează pe baza unui regulament, și a unei organigrame proprii.

(2). Resursele materiale și financiare necesare activității Centrului se asigură din bugetul CRLR și din alte surse, conform legii, potrivit propunerilor conduceri CCIRLR.

Secțiunea III: Centrul Educațional (CE)

Art. 57. (1). CE este subordonat direct Consiliului Director. Centrul funcționează pe baza unui regulament și a unei organigrame proprii.

(2). Resursele materiale și financiare necesare activității Centrului Educațional se asigură din bugetul CRLR și din alte surse conform dispozițiilor legale.

Secțiunea IV: Presă, carte, manuale școlare și publicații

Art. 58. (1). CRLR editează publicații proprii de informare, știință și cultură. Politica editorială a publicațiilor este stabilită de Consiliul Director.

(2). Redacțiile publicațiilor își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare propriu, aprobat de Consiliul Director.

(3). Publicațiile funcționează pe principiul eficienței economice. Criteriile de performanță le stabilește Consiliul Director.

(4). Redactorii-șefi ai publicațiilor sunt numiți de Consiliul Director al CRLR și se subordonează acestuia.

CAPITOLUL XII: Sancțiuni

Art. 59. (1). Membrilor activi ai CRLR, care încalcă Statutul, Regulamentele, Deciziile și Hotărârile organismelor de conducere, precum și celor care prin inactivitate, conduită negativă, declarații sau activități provoacă daune imaginii CRLR, se poate aplica în funcție de gravitatea faptei una din următoarele sancțiuni:

a) atenționare;

b) avertisment;

c)suspendarea pe un termen de 1-3 luni a unor drepturi și prerogative în interiorul CRLR, inclusiv din funcțiile deținute;

d) demiterea din funcția ocupată în structura CRLR;

e) excluderea din Structurile CRLR.

(2). Un membru activ al CRLR poate fi demis dacă:

a) a încălcat grav și în mod repetat prevederile Statutului, aducând atingere valorilor și principiilor stabilite prin acesta;

b) a încălcat deciziile și hotărârile Organismelor de conducere și prin aceasta a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective importante;

c) i s-a interzis exercitarea drepturilor cetățenești prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) dacă sancțiunea este aplicată de către Adunarea Generală locală, ea trebuie validată de Consiliul Director.

(3). Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local și central se hotărăște de Consiliul Director la propunerea Comitetelor Comunităților locale pentru membrii cu funcții la nivel local, pentru sancțiunea prevăzută la art. 59 alin (1) lit. d).

(4). Sancționarea membrilor ce ocupă funcții alese în Consiliul Director se va face potrivit Regulamentului propriu de organizare și funcționare.

(5). Sancționarea membrilor Direcției Executive care sunt numiți în funcție, se hotărăște prin votul membrilor Consiliului Director.

(6). Decizia sau hotărârea de sancționare se comunică în scris, în cel mult 5 zile de la adoptare.

Art. 60. (1). Comisia de Etică și Disciplină (C.E.D) cercetează și soluționează contestațiile celor sancționați conform art.59 alin (3).

(2). Comisia de Etică și Disciplină Locală (C.E.D.L.) poate fi sesizată în cel mult 10 zile de

la primirea hotărârii sau deciziei de sancționare și este obligată să se pronunțe și să comunice în scris hotărârea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare.

(3). Hotărârea C.E.D.L. este atacabilă în cel mult 10 zile de la primire la C.E.D., care va comunica în scris celui în cauză soluția sa definitivă, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării.

(4). Termenele prevăzute de art. 60 alin. (2) și (3) sunt termene de decădere.

CAPITOLUL XIII - Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 61. În cadrul CRLR se pot înființa asociații, fundații, cluburi ale căror regulamente nu contravin Statutului Comunității. Acestea sunt conduse de consilii, confirmate de Consiliul Director al CRLR.

Art. 62. Persoanele care efectuează deplasări în interesul Comunității au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă conform dispozițiilor legale.

Art. 63. Toate Comunitățile locale ale rușilor lipoveni sunt obligate ca, în termen de 60 de zile de la adoptarea Statutului de către Conferința Reprezentanților a CRLR, să pună de acord cu acesta propriile hotărâri.

Art. 64. (1). Întrunirile organelor de conducere ale Comunității sunt statutare dacă se realizează cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor. Dacă cvorumul nu s-a realizat, întrunirea se amână o singură dată. Amânarea nu poate fi mai mică de o zi și nu poate depăși două saptamâni. Întrunirea amânată se ține la data stabilită cu membrii prezenți.

(2). Convocarea întrunirii se face în scris cu cel puțin două săptămâni înainte de data stabilită și va fi însoțită de proiectul ordinii de zi și materialele supuse dezbaterii.

(3). Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, după caz, valabil exprimate de majoritatea simplă din numărul membrilor prezenți. Votul referitor la persoane sau referitor la faptele acestora este secret.

(4). Întrunirile extraordinare pot fi convocate la cererea scrisă a cel puțin o treime din numărul membrilor.

Art. 64. Dezbaterile și hotarârile se consemnează într-un registru de procese-verbale, paginat, care are un regim special de păstrare.

Art. 65. În cazul dizolvarii CRLR, Conferința Reprezentanților va dispune cu privire la utilizarea bunurilor rămase în folosul comun al etnicilor ruși lipoveni din România.

Art. 66. Prezentul Statut a fost adoptat la Conferința Reprezentanților a CRLR desfășurată la Fălticeni în data de 18 noiembrie 2017.