Ziua Mondială a Educației

Ziua mondială a educației, Sarichioi, 2018

Ziua Mondială a Educației

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii
Public Acquisition


Reuniunea membrilor Consiliului Director

Ședința Consiliului Director (CD) al Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR) pe luna curentă a avut loc pe 2 iunie 2018, la sediul CRL-Târgu Frumos, jud. Iași, cu următoarea ordine de zi: Informare asupra activității CRLR pe luna mai 2018; Analiza propunerilor din partea comunităților locale privind Regulamentul de desfășurare a activităților culturale prin Centrele culturale locale și adoptarea acestuia; Stabilirea programului de desfășurare a activităților pentru copii și tineret în perioada vacanței școlare de vară; Stabilirea Comisiei de coordonare a Simpozionului național de tineret „Tradiție, cultură, spiritualitate” (Piatra Neamț, jud. Neamț, 1 – 3 iulie 2018); Diverse.

Președintele Nicola Feodot al comunității locale a urat bun venit membrilor CD și a prezentat activitățile CRL-Târgu Frumos, cu evidențierea implicării tinerilor în organizarea etapei a II-a a Campionatului de tenis de masă și șah pentru tineret (pe 28 mai 2018). De asemenea, s-a subliniat faptul că elevii și cadrele didactice din oraș, care desfășoară orele de limba rusă maternă la Liceul Teoretic „Ion Neculce” au participat în ultima vreme la mai multe manifestări cultural-artistice și că trei elevi s-au calificat pentru etapa națională a concursului școlar „Festivalul Poeziei Ruse”, care va avea loc în perioada 28 iulie – 1 august a.c. la Cluj-Napoca.

Președintele Silviu Feodor al CRLR a adus înștiințat membrii Consiliului Director referitor la hotărârea comitetului de conducere a CRL-Carcaliu, jud. Tulcea, de a da numele de „Andrei Ivanov” Centrului lor Cultural în memoria primului președinte al CRLR din perioada 1990-1992, care s-a născut și a copilărit în Carcaliu. Prof. univ. dr Andrei Ivanov (a trăit între anii 1937 și 2005).

Directorul general Valentin Stalenoi al CRLR a fost împuternicit de către membrii CD de a contracta în scurt timp pentru angajații Comunității un cabinet de medicină a muncii pentru prestări de servicii – medicale.

Referitor la Simpozionul național de tineret „Tradiție, cultură, spiritualitate”, care va avea loc în Piatra Neamț, jud. Neamț, între 1 și 3 iulie 2018, s-a stabilit ca din Comisia de coordonare și organizare să facă parte: profesoara de istorie Palaghia Radion din Fălticeni, profesorii universitari Axinia Crasovschi, Feodor Chirilă și Leonte Ivanov.

Și pentru că foarte multe comunități locale dispun deja de Centre Culturale ale rușilor lipoveni, a fost adoptat la Târgu Frumos Regulamentul de desfășurare a evenimentelor culturale pe plan local la Centrele Culturale ale CRLR cu propuneri pentru comunități privind desfășurarea manifestărilor cultural-artistice (redăm mai jos textul integral al Regulamentului):

 

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Activitățile în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă la Centrele Culturale ale CRLR reprezintă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la informaţie.

Art. 2. Centrele Culturale ale CRLR funcționează ca instituții–gazdă pentru evenimente, mese rotunde, colocvii științifice, seminarii, ore deschise, festivaluri, prezentare de producții artistice – spectacole și concerte, expoziții de fotografii, de artă, competiții de șah și alte jocuri de masă etc.

Art. 3. Centrele Culturale ale CRLR își desfășoară activitatea și în alte spații, localuri, săli, locuri publice sau private, pe bază de contracte, pe bază de programe și proiecte elaborate, în concordanță cu strategia culturală a CRLR, având ca scop evidențierea valorilor umane și cultural-spirituale ale zonei, de a le face cunoscute în țară și în străinătate prin mijloace specifice.

Art. 4. Centrul Cultural are, în principal, următoarele obiecte de activitate:

a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă;

b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului naţional şi universal;

c) organizarea evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;

d) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale locale, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

e) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a expoziţiilor temporare, realizarea unor materiale de informare a publicului;

f) conservarea și punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;

g) proiecții publice de filme cinematografice sau video;

h) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi plastică;

i) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație;

j) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a etnicilor la viața culturală;

k) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

l) promovarea tendințelor artistice și culturale contemporane locale, naționale și internaționale;

m) promovarea diversității culturale pe plan local și regional;

n) desfășurarea activităților culturale și artistice de/și pentru tineri, promovarea culturii în rândul tinerilor și stimularea participării la activități și evenimente culturale;

o) oferirea unor programe în vederea asigurării accesului locuitorilor la producții cultural-artistice contemporane;

p) desfășurarea evenimentelor tradiționale (cercuri, cursuri, dezbateri, cenacluri, momente culturale cu formații artistice, interpreți, marcarea aparițiilor editoriale) sau de avangardă (proiectări, simpozioane, cursuri și workshopuri etc.), care sunt legate de localitate și de locuitorii săi.

 

Activități culturale permanente la Centrele Culturale ale CRLR

Art. 5. În realizarea activităților, se poate colabora sau se poate asocia cu persoane fizice sau persoane juridice ori pe bază de voluntariat, din rândul personalităților culturale și științifice reprezentative, elaborând planul de activitate, inclusiv bugetul de venituri și cheltuieli, a programelor obligatorii și a celor minimale stabilite de comun acord, precizând împreună cu aceștia măsuri corespunzătoare pentru:

Coordonarea activității ansamblurilor de cântece și dansuri pentru adulți, având ca obiect prezentarea unor cântece și dansuri tradiționale din zonă;

Coordonarea activității ansamblurilor de cântece și dansuri pentru elevi și tineret;

Coordonarea activității Trupei de Teatru, având ca obiect prezentarea unor piese de teatru realizate de actori amatori, în limba maternă;

Coordonarea activității Artiștilor Plastici Amatori, având ca obiect organizarea de expoziții personale periodice din creațiile membrilor comunității, precum și a unei expoziții de grup cel puțin odată pe an;

evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;

expoziții temporare sau permanente;

elaborarea de studii științifice;

proiecte editoriale de interes local, cu caracter socio-cultural sau tehnico-ştiinţific;

promovarea diversității culturale;

proiecte și programe care cultivă specificul local: diversitate etnică, confesională, socială etc;

promovarea turismului cultural de interes local și regional;

dezvoltarea de proiecte și programe în vederea conservării, cercetării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

organizare de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă, precum și activități de consultare a cetățenilor în vederea identificării nevoilor culturale ale acestora;

dezvoltarea și promovarea evenimentelor și acțiunilor pe FB și site-uri în vederea creșterii accesului la cultură al cetățenilor;

activități culturale care vizează încurajarea creației, a producției de noi conținuturi și forme culturale experimentale/inovatoare;

organizare de conferințe, ateliere, coproducții cultural-artistice;

concursuri cu tematici culturale etc.

competiții sportive, jocuri de masă etc.

amenajarea unor mini-muzee, colțuri muzeistice, cu obiecte și costume tradiționale ale rușilor lipoveni, fotografii vechi de arhivă, documente privind istoria staroverilor din România etc.

 

Centrul Educațional al CRLR

De asemenea, membrii Consiliului Director al CRLR au adoptat, la Târgu Frumos, Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Educațional al Comunității, care se va înființa, conform Statutului CRLR.

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, în consens cu doleanţele populaţiei ruse lipovene, încă din anul școlar 1990-1991 a iniţiat un program complex de organizare a formelor de şcolarizare într-o strânsă corelare funcţională cu sistemul de învăţământ general românesc, desfăşurat în spaţiu şi timp, luându-se în calcul toate realităţile de pe teren.

În prezent, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, funcţionează sistemul de învăţare a limbii ruse ca limbă maternă, precum și a religiei ortodoxe de rit vechi de către elevii ruşi lipoveni din România la ciclul primar, gimnazial şi liceal în localităţile cu populaţie preponderent rusă lipoveană din România.

Așa cum a menționat prof. univ. dr Feodor Chirilă, „Centrul Educațional este năzuinţa CRLR de a pune bazele pentru o ridicare calitativă continuă a învăţământului în limba rusă maternă, o limbă de circulaţie internațională, dar şi purtătoare a unor valori culturale şi civilizatoare pretutindeni recunoscute”.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Art. 1. Centrul Educațional (CE), rus. Центр просвещения,  este o structură a CRLR (potrivit prevederilor Statului CRLR, art. 57, alin.(1) și (2)), cu scopul de a asigura o mai bună organizare şi îndrumare a procesului de predare/învăţare a limbii ruse ca limbă maternă a ruşilor lipoveni din România şi a religiei ortodoxe ruse de rit vechi, precum și a activității de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic care predă limba rusă maternă şi a personalului didactic care predă diferite discipline în limba rusă maternă.

Art. 2. Centrul desfăşoară următoarele activităţi:

realizarea unor studii, analize şi cercetări privind problemele educației în rândul tineretului ruşilor lipoveni;

organizarea de reuniuni, seminarii, simpozioane, dezbateri la nivel naţional şi internaţional, precum şi realizarea de schimburi de materiale şi publicaţii între instituţii similare privind didactica limbii materne și a religiei ortodoxe de rit vechi;

elaborarea de studii și materiale didactice ilustrative complementare pentru stimularea procesului de predare/învățare;

elaborarea de manuale și alte materiale didactice auxiliare, necesare procesului de predare/învățare a limbii materne, precum și a religiei ortodoxe ruse de rit vechi;

îndrumarea activităţii cadrelor didactice stagiare;

organizarea bi-anuală a consfătuirii cadrelor didactice care predau limba rusă maternă, precum și religia ortodoxă rusă de rit vechi;

valorificarea în paginile periodicelor „Zorile” şi „Kitej-grad” a experienței cadrelor didactice în predarea/învățarea limbii materne și a religiei ortodoxe ruse de rit vrechi;

Art. 3. Centrul coordonează activităţile de perfecţionare şi formare continuă din centrele tradiţionale de învăţământ în limba rusă maternă din Bucureşti și din județele: Brăila, Tulcea, Iaşi, Constanţa, Suceava.

Art. 4. Centrul Educațional cooperează cu universităţile care organizează specializări în limba   rusă.

Art. 5. Centrul cooperează cu institutele academice şi culturale din Federaţia Rusă şi din alte ţări.

Art. 6. Centrul propune Ministerului Educației Naționale elaborarea Programului de extindere a învăţământului în limba rusă maternă în şcoli și licee. 

Art. 7. Centrul va face demersuri la Ministerul Educației Naționale în vederea reînființării de clase sau grupe pentru elevii ruși lipoveni în cadrul liceelor pedagogice sau colegiilor de institutori din Suceava sau Iași, precum și la Liceele (Seminariile) teologice de la Iași și Tulcea în vederea pregătirii cadrelor de predare a limbii ruse materne, precum și a religiei ortodoxe ruse de rit vechi.

Art. 8. Centrul va face demersuri la Ministerul Educației Naționale, precum și la Universitățile de stat din București și Iași în vederea înființării de grupe speciale pentru studenții rușilor lipoveni la secția de slavistică privind formarea de profesori pentru predarea limbii ruse materne.

Art. 9. Coordonarea activităţii Centrului este asigurată de un Consiliu format din 7 membri numiţi prin decizia Consiliului Director al CRLR. Preşedintele Consiliului de Coordonare este membru de drept al Consiliului Director al CRLR, iar vicepreședinte este reprezentantul CRLR la Ministerul Educației Naționale.

Art. 10. Toate hotărârile Consiliului de Coordonare vor fi supuse validării Consiliului Director al CRLR.

Art. 11. Consiliul de Coordonare se întruneşte o dată la trei luni, prezintă raportul de activitate, dezbate şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi, valabil exprimate.

Art. 12. Atribuţiile Consiliului de Coordonare sunt:

stabileşte obiectivele concrete ale activităţii Centrului pe o perioadă determinată şi urmăreşte îndeplinirea acestora;

aprobă Programul anual de activităţi al Centrului;

supune spre aprobarea Consiliului Director al CRLR cuantumul anual de venituri și cheltuieli al Centrului;

examinează propunerile de îmbunătăţire a activităţii Centrului;

colaborează cu structurile CRLR în îndeplinirea obiectivelor sale specifice;

membrii Consiliului de Coordonare ţin periodic conferințe pe teme didactice, ale legislației privind învățământul minorităților naționale în cadrul centrelor metodice din Bucureşti, precum și din județele: Brăila, Tulcea, Iaşi, Constanţa, Suceava.

să faciliteze participarea cadrelor didactice la programe de formare continuă cu acordarea de credite profesionale transferabile pentru stagiile de specializare profesională, organizate în țară, precum și în străinătate;

stabilește lista membrilor Colectivului de metodiști voluntari din rândul cadrelor didactice cu o bogată experiență profesională pentru Bucureşti și județele: Brăila, Tulcea, Iaşi, Constanţa, Suceava;

coordonează activitatea colectivului de metodiști voluntari la limba rusă maternă și religie din Bucureşti și din județele: Brăila, Tulcea, Iaşi, Constanţa, Suceava.

Art. 13. Atribuţiile Preşedintelui Centrului Educațional sunt:

reprezintă Centrul Educațional în relaţiile cu organele de conducere ale CRLR, precum şi cu terţe persoane, fizice sau juridice;

supune aprobării Consiliului Director al CRLR calendarul activităţii Centrului;

propune modalităţi de valorificare a rezultatelor cercetărilor întreprinse;

urmăreşte finalizarea proiectelor iniţiate de Consiliul de Coordonare.

Art. 14.  În lipsa Preşedintelui, activităţile Centrului Educativ vor fi conduse de vicepreședintele Consiliului de Coordonare.

Art. 15. CE propune CRLR să încheie convenţii de colaborare cu Ministerul Învăţământului din Federația Rusă, cu centre universitare din Rusia, în vederea extinderii contactelor dintre cadrele didactice şi cooperării intense în domeniul învăţământului în limba rusă maternă.

Art. 16. CRLR încheie convenţii de colaborare cu Școala rusă de pe lângă Ambasada Rusiei în România, în vederea extinderii contactelor și schimburilor de experiență dintre cadrele didactice pentru o ridicare calitativă continuă a învăţământului în limba maternă.

Art. 17. Centrul propune CRLR să stabilească relaţii de colaborare cu instituţiile similare din ţară şi străinătate, participă la manifestările ştiinţifice şi invită specialişti în domeniu la manifestările organizate.

Art. 18. Problemele administrative ale Centrului, gestiunea financiară şi contabilitatea acestuia, intră în atribuţiile CRLR.

Art. 19. În teritoriu, Centrul Educațional îşi desfăşoară activitatea prin metodiști voluntari zonali, desemnați din rândul cadrelor didactice cu o bogată experiență profesională.

Art. 20. Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile legale în vigoare, cu prevederile Statutului CRLR, precum şi cu hotărârile Consiliului Director al CRLR.

Art. 21. Modificările şi completările prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Director al CRLR.

 

Publicat în „Zorile”, nr. 6/2018

 

 
  Grad didactic IactivitatiInaugurarea casei memoriale „Naum Pocorschi”  

top
© 2020 Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania
Adresa: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti Tel: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro