Ziua Mondială a Educației

Ziua mondială a educației, Sarichioi, 2018

Ziua Mondială a Educației

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii
Public Acquisition


Noul Statut al CRLR

După cum s-a anunțat și în publicația „Zorile”, în data de 18 noiembrie 2017, la Fălticeni, jud. Suceava, s-a desfășurat Conferința Națională a Reprezentanților CRLR, care a avut pe ordinea de zi, printre altele, și punctul referitor la prezentarea, analizarea și aprobarea noului proiect de Statut al CRLR.

Imediat după efectuarea modificărilor care au fost propuse și acceptate de Conferință, noul Statut autentificat de Societatea Profesională Notarială Biroul Notarilor Publici Totis Andreia Mura și Totis Eduard Anton a fost depus la instanța competentă, respectiv la Judecătoria Sectorului 1 București. În urma analizei înscrisurilor depuse la dosar, în data de 23 februarie 2018, instanța a constatat că au fost îndeplinite condițiile prevăzute de art. 33 din OG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, drept pentru care a admis cererea și a dispus înregistrarea modificărilor în Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 București.

Precizăm faptul că am transmis președinților comunităților locale, prin poștă cu confirmare de primire, copii ale noului Statut al CRLR, acesta fiind postat și pe site-ul www.crlr.ro al Comunității.

Comparativ cu vechiul Statut, vom prezenta în materialul de mai jos cele mai importante modificări pe care le aduce noul Statut.

O primă modificare apare la cap. I - Dispoziții generale. Conform art. 1, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România este o asociație cu caracter etnic, social, cultural, caritabil-umanitară.

De asemenea, cap I, art. 2 alin. (5) prevede că Asociația este membru cu drepturi egale în Consiliul Internațional al Diasporei ruse (Международный совет российских соотечественников); în alin. (6) și (7) se menționează că CRLR este membru activ al Fundației «Русский мир» și al MAPRYAL (Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы – Asociația Internațională a profesorilor de limbă și literatură rusă).

Ziua de 12 februarie a devenit, pe lângă Ziua Comunității Rușilor Lipoveni din România, și Ziua limbii ruse materne, așa cum prevede art. 2 alin. (8).

Cap. II - Sigla CRLR, la art. (3) au fost specificate informații referitoare la înregistrarea siglei CRLR la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

La cap. IV - Scopul și obiectivele CRLR a fost eliminată în totalitate componenta economică din vechiul Statut. De asemenea, art. 6 este completat, respectiv: „CRLR are ca scop unirea eforturilor membrilor săi în apărarea și exercitarea drepturilor la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității etnice, lingvistice și religios-culturale a etnicilor ruși lipoveni”.

Art. 7 lit. m) este o noutate comparativ cu vechiul Statut, în acesta fiind stipulat faptul că CRLR promovează „inițierea de proiecte sau activități culturale, social-caritabile, educaționale și de învățământ, sportive, de formare personală, umanitare, simpozioane, ateliere de pictură, activități de promovare a dialogului intercultural și interreligios; editare de carte; mese rotunde; expoziții; festivaluri interetnice; târguri; spectacole; realizare de materiale multimedia; participare la manifestări culturale, științifice și sportive naționale și internaționale; tabere de studiu intensiv al limbii și culturii ruse, precum și orice alte manifestări pe teme legate de artă, limbă, istorie și cultură ale rușilor lipoveni”.

Capitolul VI - membrii Comunității, la art. 8 alin. (2), prevede că „Membrii CRLR sunt: membrii fondatori, membrii activi, membrii simpatizanți și membrii de onoare”, iar la alin. (5) este stabilit faptul că „membrii CRLR care au obținut merite deosebite în reprezentarea și promovarea etniei pot fi declarați membri de onoare”.

O altă noutate o aduce art. 10 alin. (1): „La nivel național va funcționa Registrul național al membrilor CRLR, care va cuprinde toți membri activi, precum și datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului național se va specifica în Regulamentul de organizare și funcționare al CRLR”.

În art. 11 din noul Statut sunt specificate modalitățile prin care se pierde calitatea de membru activ al CRLR, respectiv: retragere, deces, sau prin neplata cotizației pe o perioadă de șase luni.

O altă noutate pe care noul Statut o aduce este prevăzută la art. 13: „membrii activi ai CRLR au libertatea de a se înscrie în partide politice, sindicate, asociații profesionale sau alte organizații; membrii activi ai CRLR care îndeplinesc funcții de conducere în structurile unui partid politic sau organizații politice nu pot ocupa în același timp funcții de conducere la nivel local și central în structurile CRLR”.

La Capitolul VIII - Structura organizatorică a CRLR, art. 15 alin. (1) se menționează: „Comunitățile locale ale rușilor lipoveni nu pot angaja decizii cu caracter politic sau patrimonial fără acordul scris al conducerii CRLR”.

Conform art. 18, lit. a), „Preluarea conducerii Comunității locale de către conducerea nou aleasă se face după validarea alegerilor de către Consiliul Director al CRLR – organul ierarhic superior. Până la validarea noii conduceri, activitatea va fi coordonată de vechea conducere care va preda cu proces-verbal, în mod obligatoriu, noii conduceri toată arhiva Comunității locale, baza ei de date, ștampila, evidența financiar-contabilă etc.”.

La art. 22 alin. (3), se menționează că „bunurile Comunității locale rămân în folosul comun al populației etnice locale dacă acestea au fost obținute din resursele locale proprii. Dacă bunurile au fost dobândite din resursele CRLR, utilizarea acestora va fi hotărâtă de Consiliul Director.

Important de precizat la acest capitol este faptul că Secțiunea II: Consiliul județean din vechiul Statut a fost eliminată.

La secțiunea II este precizat faptul că organelor de conducere și control ale Comunității din vechiul Statut li s-au mai adăugat Adunarea Generală și Direcția Executivă.

Potrivit art. 24 alin (1) și (2) din noul Statut, Conferința Reprezentanților este organul suprem de conducere al CRLR și se întrunește o dată la patru ani. Art. 25 prevede care sunt atribuțiile organului suprem al CRLR, respectiv:

- dezbate și aprobă anual raportul de activitate al Comunității și programul pentru următoarea perioadă;

- adoptă Statutul și eventualele modificări ale acestuia;

- alege prin vot secret președintele CRLR;

- alege prin vot secret candidatul pentru funcția de deputat;

- revocă și alege prin vot secret președintele CRLR și membrii Consiliului Director;

- revocă și alege membrii Comisiei de Cenzori, precum și membrii Comisiei de Etică și Disciplină.

În ceea ce privește alegerea Președintelui CRLR, art. 29 alin. (2) prevede că poate candida la funcția de președinte cel care are cel puțin 4 ani de activitate în funcție de conducere neîntreruptă în cadrul CRLR, cunoaște limba rusă și are o bună reputație”.

Una dintre noile atribuții ale Președintelui CRLR prevăzută de noul Statut dă posibilitatea acestuia, cu acordul Consiliului Director, de a revoca din funcție un președinte de Comunitate locală, pentru abateri disciplinare, defăimarea Comunității sau a conducerii acesteia, pentru comportament neadecvat, nominalizând un președinte interimar, până la organizarea de noi alegeri.

Adunarea Generală a CRLR, potrivit art. 33 alin (1) și (3), asigură conducerea CRLR între două Conferințe ale Reprezentanților. Aceasta este alcătuită din președinții Comunităților locale, membrii Consiliului Director, membrii fondatori ai CRLR, precum și membrii Direcției Executive a CRLR.

În noul Statut este prevăzută și Direcția Executivă ca organ de conducere al Comunității. Art. 38 prevede că activitatea curentă a Comunității este desfășurată de Directorul general, ajutat de personalul angajat din subordine. Alin. (3) al aceluiași articol menționează și principalele atribuții ale acestuia.

Comisia de Cenzori și Comisia de Etică și Disciplină (CED) este compusă din trei membri titulari (președinte și doi membri) și doi membri supleanți, persoane fizice alese la Conferința Reprezentanților a CRLR din rândul membrilor Comunității pentru o perioadă de 4 ani. Cel puțin un membru al CED trebuie să fie licențiat în drept. Art. 44 alin. (4) prevede că din rândul membrilor Comunității locale se alege o Comisie de Etică și Disciplină Locală (CEDL). Aceasta este subordonată CED si funcționează după prevederile aceluiași regulament.

Corespunzător atribuțiilor ce revin CED, CEDL poate fi sesizată sau se poate autosesiza în legătură cu neconcordanța dintre deciziile sau hotărârile Comitetului local sau ale Adunării generale cu prevederile Statutului.

Orice membru nemulțumit de hotărârea CEDL poate face contestație în termen de 30 de zile la CED, care este obligată, la rândul ei, să se pronunțe într-un termen de 30 de zile de la primirea contestației, acesta fiind un termen de decădere.

O altă noutate pe care o aduce acest Statut este introducerea Centrului Educațional. În art. 57 alin. (1) și (2) se prevede că acesta este subordonat direct Consiliului Director și funcționează pe baza unui regulament și a unei organigrame proprii, iar resursele materiale și financiare necesare activității Centrului se asigură din bugetul CRLR, dar și din alte surse, conform dispozițiilor legale.

Un nou capitol a fost introdus în Statut - cel referitor la Sancțiuni. Așa cum rezultă din art. 59 (1), membrilor activi ai CRLR, care încalcă Statutul, Regulamentele, Deciziile și Hotărârile organismelor de conducere, precum și celor care prin inactivitate, conduită negativă, declarații sau activități provoacă daune imaginii CRLR, se poate aplica, în funcție de gravitatea faptei, una dintre următoarele sancțiuni: atenționare; avertisment; suspendarea pe un termen de 1-3 luni a unor drepturi și prerogative în interiorul CRLR, inclusiv din funcțiile deținute; demiterea din funcția ocupată în structura CRLR; excluderea din Structurile CRLR.

Un membru activ al CRLR poate fi demis dacă: a încălcat grav și în mod repetat prevederile Statutului, aducând atingere valorilor și principiilor stabilite prin acesta; a încălcat deciziile și hotărârile Organismelor de conducere și prin aceasta a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective importante; i s-a interzis exercitarea drepturilor cetățenești prin hotărâre judecătorească definitivă. Dacă sancțiunea este aplicată de către Adunarea Generală locală, ea trebuie validată de Consiliul Director.

Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local și central se hotărăște de Consiliul Director la propunerea Comitetelor Comunităților locale.

Sancționarea membrilor care ocupă funcții alese în Consiliul Director se va face potrivit Regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Sancționarea membrilor Direcției Executive care sunt numiți în funcție se hotărăște prin votul membrilor Consiliului Director.

Conform art. 60 alin. (1), Comisia de Etică și Disciplină (CED) cercetează și soluționează contestațiile celor sancționați conform art. 59 alin. (3). Aceasta poate fi sesizată în cel mult 10 zile de la primirea hotărârii sau deciziei de sancționare și este obligată să se pronunțe și să comunice în scris hotărârea sa în cel mult 20 de zile de la sesizare.

Hotărârea CEDL este atacabilă în cel mult 10 zile de la primire la CED, care va comunica în scris celui în cauză soluția sa definitivă, în cel mult 30 de zile de la primirea sesizării. Termenele prevăzute, de 10 zile și de 30 de zile, sunt termene de decădere.

Pentru mai multe amănunte, consultați Statutul CRLR pe site-ul www.crlr.ro.

 

Autor: Alin Valentin STALENOI,

director general al CRLR

Publicat în „Zorile”, nr. 3/2018

 

 
  Opt decenii de viață și activitate intensăactivitatiComunități locale - Tulcea  

top
© 2020 Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania
Adresa: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti Tel: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro