Ziua Mondială a Educației

Ziua mondială a educației, Sarichioi, 2018

Ziua Mondială a Educației

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii
Public Acquisition


Grad didactic I

Inspectorul pentru minorități în Ministerul Educației Naționale, profesoara Livia Neculai, care răspunde de ruși lipoveni și de croați în cadrul Direcției Minorități începând  cu 17 ianuarie 2017, a susținut pe 30 mai 2018 lucrarea metodico-științifică pentru acordarea gradului didactic I chiar la clasele V-VIII de la Școala Gimnazială din Sarichioi, județul Tulcea, unde a fost mulți ani cadru didactic.

În perioada septembrie 2013 - septembrie 2016, Livia Neculai a fost director la Școala Gimnazială din Sarichioi, unde a predat, întâi ca profesor suplinitor (între 2006-2009), apoi profesor titular (2009-2016), limba şi literatura rusă maternă, precum și limba română. A pregătit elevi pentru a participa la etapele judeţene, naţionale şi internaţionale la diverse concursuri școlare, unde aceștia au obținut rezultate frumoase.

Absolventă (2006) a Universității „Ovidius” din Constanța, Facultatea de Litere, specialitatea Limba și literatura română – Limba și literatura rusă, Livia Neculai a absolvit în 2010 cursurile aprofundate de Master (Management Organizațional al Resurselor Umane) la Universitatea „Spiru Haret” din București, Facultatea de Sociologie – Psihologie.

Tema aleasă de prof. Livia Neculai pentru lucrarea de examen pentru gradul didactic I s-a referit la „Rolul metodelor interactive în dezvoltarea abilităților de comunicare în procesul predării, la orele de limba și literatura rusă, studiu de caz: Basmele lui A.S. Pușkin”.

Președintele Comisiei de examen a fost conferențiarul univ. dr Marina Vraciu, iar coordonatorul lucrării de grad - prof. univ. dr Leonte Ivanov de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, șeful Catedrei de Slavistică. Din Comisie au mai făcut parte profesoara de limba rusă Nadea Casian - inspector pentru minorități naționale la IȘJ-Tulcea și prof. Natalia Pavlov - directorul Școlii Gimnaziale din Sarichioi.

Inspectorul Nadea Casian ne-a povestit cum „a asistat, conform procedurii în vigoare, la patru activități didactice propuse și conduse de profesoara Livia Neculai la Școala Gimnazială din Sarichioi. În desfășurarea lecțiilor au fost folosite cu succes metodele activ-participative, iar tactul pedagogic al profesoarei și-a spus cuvântul în modul de activizare a elevilor. Au fost respectate criteriile psihopedagogice, logica didactică și științifică a disciplinei. Derularea scenariilor didactice propuse a fost minuțios pregătită, selectând corect itemii de evaluare și sarcinile de învățare din cadrul retenției și transferului de cunoștințe.

 Susținerea lucrării metodico-științifice s-a desfășurat în prezența comisiei propuse de MEN, a reprezentantului IȘJ-Tulcea și a colegilor din școală. După prezentarea lucrării de către candidat, au urmat lungi discuții și dezbateri. Lucrarea a fost apreciată pozitiv pentru tema de actualitate tratată de propunător și relevanța ei pentru domeniul de specialitate.

 Recomand studiul acestei lucrări tuturor cadrelor didactice care predau limba rusă ca limbă maternă și o felicit pe Livia Neculai, expert MEN, pentru obținerea gradului didactic I!”.

Președintele Comisiei de examen, conferențiarul univ. dr Marina Vraciu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a avut cuvinte de laudă la adresa expertului MEN Livia Neculai, recomandând lucrarea spre lectură tuturor profesorilor de limba rusă maternă: 

Pentru mine a fost o întâlnire cu basmul și limba rusă la Sarichioi. Localitatea are un centru în care nu ghicești imediat pitorescul satului de pe malul Lacului Razelm (Razim/Razin). În centru se află și Școala Gimnazială, cu o curte asemenea grădinilor din sat, plină de trandafiri multicolori: nouă, îngrijită, iubită de profesori și elevi, cum aveam să constatăm. Am ajuns aici la o întâlnire îndelung pregătită de doamna profesoară Livia Neculai, unde și-a susținut lecțiile deschise și și-a prezentat lucrarea elaborată pentru obținerea gradului didactic I, pe o temă legată de folosirea metodelor active în clasă, în predarea limbii ruse ca limbă maternă.

Colectivul școlii, doamnele director și colegele din mai multe compartimente ne-au întâmpinat cu bucurie nedisimulată. Pe panoul de prezentare, numele profesorilor au, cu o singură excepție, poate, rezonanțe exclusiv rusești. La Sarichioi, rusa se predă din primele clase, în continuarea eforturilor educatorilor și ale învățătorilor. Cât de tonifiant este pentru un profesor să se vadă înconjurat de această dorință și putință de a asigura copiilor din localitatea Sarichioi și altele câteva învecinate mediul și cunoștințele necesare pentru a asimila limba bunicilor, părinților, a strămoșilor! Nu numai pentru profesorul de rusă este limpede că, în prezent, comunicarea în limba rusă are, pe lângă dimensiuni identitare locale, și altele, de limbă de comunicare internațională.

Orele alese au avut ca temă limba și literatura rusă și au fost ținute la clasele a V-a și a VII-a. De la bun început a fost limpede că profesorul este capabil să întrețină legătura cu grupul de elevi, antrenându-i în activități individuale, de grup și de ansamblu. Copiii au lucrat cu plăcere, au scris, au conversat, au răspuns de la locul lor și de la tablă.

Temele alese au reliefat competențele profesionale ale pedagogului, dar și calitățile elevilor, alegând verbul și formele acestuia (având în vedere faptul că în graiul lipovenesc, spre deosebire de normele limbii literare, terminația pers. a III-a singular/plural, este în -ti). La lecția de literatură, consacrată unei teme dragi profesoarei, basmul și fabula, au fost urmărite obiective lingvistice și pedagogice specifice, adecvate vârstei elevilor. Lecția despre prietenie, nevoia de grup și armonie în acesta, a fost oferită prin intermediul unui text clasic, fabula clasicului Ivan Krâlov, fiind antrenantă pentru copii. Invitați să citească pe roluri, aceștia și-au apropiat un vocabular specific muzicii și activității de interpretare vocală și la instrument. Cadrul lecțiilor și cabinetul de comunicare interculturală au fost bine alese.

Această activitate a dnei Neculai, pasionat profesor, a fost apreciată de membrii Comisiei de evaluare, care au subliniat faptul că aceasta este înzestrată pentru activitatea de la catedră și deține abilitățile necesare. Activitatea a fost susținută apoi de lucrarea metodico-științifică pentru obținerea gradului didactic I în învățământ, elaborată în limba rusă, pe baza unei bibliografii relevante și selectate atent.

Lucrarea științifică a fost coordonată de prof. univ. dr Leonte Ivanov din Iași și apreciată cu nota maximă de membrii Comisiei de examen, ca și lecțiile practice de altfel, pentru importanța și relevanța temei alese, ponderea componentei culturale (literare) în predarea rusei ca limbă maternă, pentru dinamism și impactul cu grupul de beneficiari. Lucrarea a confirmat pregătirea teoretică a dnei Livia Neculai și capacitatea sa de a transmite un conținut bogat și variat într-un mod organizat, antrenant, într-o limbă care implică cunoașterea normei literare și, deopotrivă, a elementelor specifice graiului lipovenesc. Această ultimă (primă) componentă a fondului lingvistic implicat reprezintă un element de tezaur care ar putea constitui, încă de pe acum, pentru copiii de la Școala Gimnazială din Sarichioi, ca și pentru cei de pretudindeni, unde rusa se predă ca limbă maternă și/sau ca limbă străină, o temă de cercetare. Capitolele lucrării merită incursiuni mai ample, referindu-se la basm ca specie literară, tipologia: popular, fantastic, animalier, despre viaţa cotidiană, basmul cult.

Un capitol aparte, Rolul basmelor în viața omului este urmat de studiul de caz: Basmele lui Aleksandr Sergheevici Pușkin. După reperele biografice, Pușkin universal, basmele clasicului sunt analizate succint în elementele lor de factură populară, cu o incursiune în etimologia numelor. Partea a doua a lucrării tratează rolul metodelor active în dezvoltarea abilităților de comunicare în procesul predării, la orele de limbă și literatură rusă, prezentând conceptele și tipologiile specifice, precum și metodele activ – participative.

Reflectând preocuparea esențială a profesorului, autoarea Livia Neculai consideră că elementul cheie în educaţie îl reprezintă elevul. Pentru a-i pregăti pe elevi pentru o educaţie permanentă trebuie să-i învăţăm să înveţe, să-i abilităm cu tehnici de învăţare eficientă, de autoînvăţare. ,,Activ” este copilul care depune efort de reflecţie personală, interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi de elaborare a noilor cunoştinţe. În asigurarea unei învăţări active intervine cadrul didactic, care trebuie să îşi asume diferite roluri: de organizator, de mediator, îndrumător, consilier, susţinător, un manager al unor situaţii de instruire, care să faciliteze învăţarea eficientă, depăşind statutul tradiţional de furnizor de informaţii. Atunci când se folosesc metodele de învăţare activă, elevii asimilează la un nivel mai profund, sunt motivaţi în ceea ce fac, pot corela ceva ce au învăţat în viaţa reală, pot aplica achiziţiile în rezolvarea de probleme.

Învăţarea activă dezvoltă gândirea critică, creativă şi responsabilitatea. Dacă ne străduim să prezentăm metodele interactive ca pe nişte jocuri de învăţare, de cooperare, distractive, nu de concentrare, facilităm rezolvarea problemelor cu care se confruntă elevii, îi ajutăm să ia decizii optime dezvoltării proprii.

Pe lângă aceste metode moderne, putem utiliza metode tradiţionale, puţin recondiţionate, într-un demers didactic modern, centrat pe achiziţiile elevului, prin care să activăm clasa de elevi, asigurând astfel şi progresul individual al elevilor.

Utilizând strategii didactice moderne, pot spune că fiecare cadru didactic sigur va reuşi: să îşi cunoască mai bine elevii; să stimuleze încrederea elevilor în forţele proprii; să încurajeze comportamentul participativ al fiecăruia; să influenţeze pozitiv relaţionarea în grup a acestora; să le stimuleze interesul şi motivaţia pentru învăţare; să îi conducă spre o cunoaştere euristică, prin descoperire; să le dezvolte gândirea critică şi creativă; să îi determine să se implice activ în rezolvarea de probleme; să îi înzestreze pe elevi cu competenţe ce îi vor ajuta să facă faţă situaţiilor viitoare.

În concluzie, aş putea afirma că utilizarea metodelor activ – participative, adecvate intereselor şi capacităţilor cognitive, competenţelor elevilor, activează clasa de elevi şi oferă şanse reale dezvoltării individuale a elevilor, stimulând procesele psihice cognitive şi motivaţional – atitudinale, individualizat şi diferenţiat și contribuie la creșterea randamentului școlar.

La aproape două decenii de la revenirea basmului în cultura contemporană, printre altele, prin seria Harry Potter, basmul rusesc, popular și/sau cult, rămâne o sursă de educație a valorilor morale, culturale, literare. Elevii și oricine aparține grupului de vorbitori de rusă, cei care studiază această limbă și cultură au de asimilat fondul specific, întărind prezența în lume și, în particular, în minunatul colț de lume numit Sarichioi, unde pot fi „liniștiți și ocrotiți” fără a fi rupți de prezent”.

Felicitări sincere îi transmitem și noi, din partea redacției, profesoarei Livia Neculai - inspector la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Autor: Svetlana MOLDOVAN

Publicat în „Zorile”, nr. 6/2018

 

 
  „Ziua Rusiei - la Muzeul Satului”activitatiReuniunea membrilor Consiliului Director  

top
© 2020 Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania
Adresa: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti Tel: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro