Ziua Mondială a Educației

Ziua mondială a educației, Sarichioi, 2018

Ziua Mondială a Educației

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii
Public Acquisition


Anunț important!

Anunț concurs: Contabil șef

 

Asociația „Comunitatea Rușilor Lipoveni din România” organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de contabil şef.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Studii superioare economice;
 • Minimum 10 ani vechime în domeniu;
 • Specializare/certificare profesională: expert contabil (membru CECCAR);
 • Experiență pe un post similar de minim 2 ani;
 • Sociabil, comunicativ, abilităţi de muncă în echipă;
 • Are cunoştinţe de utilizare a tehnologiei informaţiei (operare PC: Word, Excel, Internet);
 • Abilități de utilizare sisteme informatice;
 • Orice curs de perfecţionare prezintă un avantaj;
 • Posesor permis conducere auto categoria B.

 

Responsabilitățile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Asigură buna gestionare a patrimoniului asociației;
 • Asigură respectarea legislației fiscale la nivel de asociație;
 • Raportează rezultatele financiare și de gestiune ale asociației;
 • Elaborează și implementează sistemul general de evidență a gestiunii asociației;
 • Conduce și organizează activitatea departamentului financiar-contabil.

 

Bibliografie:

 • Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • Hotărârea nr. 128/2018 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 noiembrie 2018, ora 09.00 - proba scrisă;
 • 06 noiembrie 2018, ora 14.00 - proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Actele pentru înscrierea la concurs se depun la sediul Comunității Rușilor Lipoveni din România: Str. Dr. Rațiu, nr. 10, sect. 1, București.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la e-mail: office@crlr.ro, telefon: 021.312.09.94

 

 

 

Președinte CRLR,

Silviu FEODOR

 

 

 

 

 

 
  Международный день образованияactivitatiO biserică ortodoxă de rit vechi în București  

top
© 2020 Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania
Adresa: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti Tel: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro