Notice: Undefined index: descriereRoSmall in /home/crlrro/public_html/classes/Statice.class.php on line 53

Notice: Undefined index: descriereEnSmall in /home/crlrro/public_html/classes/Statice.class.php on line 54

Notice: Undefined index: descriereRuSmall in /home/crlrro/public_html/classes/Statice.class.php on line 55
Achizitii Publice

CRLR la Festivalul Proetnica

ProEtnica - Festival Intercultural Sighișoara, ediția a XV-a,17-20 august 2017

CRLR la Festivalul Proetnica

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii

Festivalul de Cantari Religioase

Laureații Festivalului de Cantari Religioase

Festivalul de Cantari Religioase

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii

Tradiție. Cultură. Limbă maternă

Prima etapă a proiectului „Tradiție. Cultură. Limbă maternă.”

Tradiție. Cultură. Limbă maternă

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii

Фестиваль русской поэзии

Десятый Национальный фестиваль русской поэзии

Фестиваль русской поэзии

„Zorile” este o publicaţie lunară cu caracter informaţional şi cultural, care se adreseazã comunităţilor de ruşi lipoveni din România, populaţiei ruse din ţara noastră, diasporei ruse a staroverilor din lumea întreagã, dar şi tuturor celor care încearcã sã afle cine sunt ruşii lipoveni şi care este istoria lor.

www.zorile.ro detalii
Achizitii Publice
Achizitii Publice

Tipografia CRLR
 • Pliante
 • Carti de vizita
 • Felicitari
Tipografie CRLR

Libraria CRLR
Album CRLR
Învățăm să vorbim rusește - curs intensiv
Ivan Evseev - Slavismele Românești
Protopopul Aavvakum Petrovici – Conducător și ideolog al mișcării rușilor staroveri
Alexandra Fenoghen - Staroverii - istorie, mitologie, literatură
Cultura rușilor lipoveni, volumul IV
Cultura rușilor lipoveni, volumul V

Achizitii Publice

ANUNȚ DE PARTICIPARE № 285 / 09.06.2017

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România cu sediul în București, strada Dr. Rațiu, nr. 10, sector 1, telefon/fax 0213120994, email: office@crlr.ro, vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului având ca obiect Centrul cultural al Comunității Rușilor Lipoveni din localitatea Focuri, jud. Iași”.

Obiectul contractului presupune execuția lucrărilor aferente unei construcții având regim de înălțime Dp+P+M, conform documentației anexate.

Valoarea estimată a contractului este de 872.306 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor.

Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor: 07 iulie 2017 ora 17.00.

Adresa la care se depun ofertele: București, strada Dr. Rațiu, nr. 10, sector 1

Solicitările de clarificări se transmit până cel târziu la data de 4 iulie 2017. Întrebările însoțite de răspunsurile aferente vor fi puse la dispoziția tuturor ofertanților interesați într-un termen ce nu va depăși, de regulă 3 zile lucrătoare.

Modalitatea de prezentare a ofertelor:

Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă, iar paginile trebuie să fie numerotate.

Orice ștersătură, adăugare sau interliniere este validă doar dacă este vizată de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

Oferta și documentele de calificare se vor intoduce într-un plic sigilat și netransparent, care va fi marcat cu denumirea ofertantului și denumirea contractului pentru care se depune oferta.

Documentaţia de atribuire în baza căreia trebuie elaborată oferta se obține în mod gratuit de la sediul Comunității Rușilor Lipoveni din România, strada Dr. Rațiu, nr. 10, sector 1, București, în baza solicitării scrise. Solicitarea se transmite prin e-mail la adresa office@crlr.ro, cu o zi înainte și va indica ora/intervalul orar în care reprezentantul societății dorește/urmează să ridice documentația. Persoana care va prelua documentația de la sediul Comunității Rușilor Lipoveni din România, în numele ofertantului, va avea asupra sa actul de identitate (original și copie) și împuternicire pentru ridicarea documentației de atribuire din partea reprezentantului legal al societății (în original).

 

CONDITII DE PARTICIPARE

 

 1. Depozite valorice și garanții solicitate

 

 1. Garantie de participare

a) Cuantumul garanției de participare este de: 872 lei.

b) Perioada de valabilitate a garanției: 90 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Modalitatea de constituire a garantiei de participare:

1. Virament bancar sau instrument de garantare irevocabil emis de o societate bancară ori de o societate de asigurări, sau

2. ordin de plată în contul RO62RNCB0082044185940001 deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Unirii, beneficiar Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, Cod de Identificare Fiscală 4501705. Ordinul de plată trebuie să fie vizat de banca emitentă și va conține următoarele informații:

- despre plătitor și beneficiar: denumire, CUI, cont bancar și banca;

- detaliul plății: Garanție de participare;

- număr OP, valoare, data plății.

b) Garantie de buna executie

Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea totală a contractului.

Modalitatea de constituire:

- instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurari.

 

 1. Cerințe de calificare

 

 1. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerința nr. 1:

Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia este situat sediul ofertantului din care să rezulte cel puțin informațiile legate de reprezentanții legali și obiectul de activitate (copie conform cu originalul). Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

Cerința nr. 2: Prezentarea atestatului ANRE tip B (copie conform cu originalul).

 

 1.  Capacitatea economică și financiară

 

Cerința nr. 1:

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie să fie egală sau mai mare decât suma de 872000 lei.

Se vor prezenta în copie conform cu originalul bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezultă cifra de afaceri globală (vizate și înregistrate de organele competente) sau, după caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul probează capacitatea sa economico-financiară.

 

 1. Capacitatea tehnică și/sau profesională

 

Cerința nr. 1:

- ofertantul trebuie să facă dovada că, în ultimii 5 ani, a executat în cadrul a cel puțin un contract, lucrări similare cu o valoare egală sau mai mare decât suma de 872000 lei fara TVA.

- prezentarea Listei privind principalele lucrări executate în ultimii 5 ani, conținând valori, perioade de prestare și beneficiarii acestora. Se vor indica doar lucrările relevante, similare cu cele care fac obiectul contractului indicat.

- fișă de prezentare în care să fie enumerate toate activitățile similare principale derulate în cadrul contractului.

- prezentarea unui certificat/recomandare sau un alt document emis sau contrasemnat de către clientul beneficiar, prin care se confirmă lucrările executate și valoarea acestora.

 

Cerința nr. 2:

Prezentarea informațiilor privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant.

Personalul propus trebuie să aibă calificarea corespunzătoare poziției pentru care a fost nominalizat (la nominalizarea personalului se vor avea în vedere activitățile pe care le presupune realizarea obiectului contractului).

 

Personal cheie:

a) - 1 șef de șantier cu studii de inginerie – construcții civile și o experiență profesională relevantă, cu implicarea în această calitate în cel puțin un proiect similar;

b) - 1 responsabil de mediu care a finalizat un curs în domeniul sistemelor de management de mediu cod COR 242304 (organizat de un furnizor de formare profesională autorizat), cu experiență profesională relevantă cu implicarea în această calitate în cel puțin un proiect similar;

c) - 1 responsabil tehnic cu execuția (RTE) pentru domeniul construcții civile, cu implicarea în această calitate în cel puțin un proiect similar;

d) - 1 inginer instalații sanitare și termice, cu experiență profesională relevantă, cu implicarea în această calitate în cel puțin un proiect similar;

e) - 1 inginer instalații electrice, atestat ANRE pentru execuție instalații electrice, cu experiență profesională relevantă, cu implicarea în această calitate în cel puțin un proiect similar. Gradul de atestare ANRE trebuie să fie corespunzător tensiunii nominale și puterii instalate menționate în caietul de sarcini.

 

Personal non-cheie:

Conform categoriilor de personal cuprinse în „Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru”

 

Modalitatea de îndeplinire:

Se vor prezenta următoarele documente:

a) Declarația privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului, împreună cu informațiile referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea fiecărei persoane propuse.

b) Documente suport din care să rezulte faptul că din punctul de vedere al experienței și competențelor profesionale ale personalului de specialitate propus se poate asigura îndeplinirea la un nivel corespunzător a contractului, astfel:

Pentru șef de șantier se vor prezenta: diplomă de studii în domeniul solicitat, CV semnat de titular și datat, documente suport din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională solicitată (ex. recomandări sau decizii de numire etc), documente care atestă raporturile de muncă dintre persoana propusă și ofertant (contract de muncă sau extras revisal) sau declarație de disponibilitate semnata de titular, pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic participant;

Pentru responsabil de mediu se vor prezenta: diplomă/certificat care atestă finalizarea unui curs în domeniul sistemelor de management de mediu cod COR 242304 (organizat de un furnizor de formare profesională autorizat), CV semnat de titular și datat, documente suport din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind experiența profesională solicitată (ex. recomandări sau decizii de numire etc), documente care atestă raporturile de muncă dintre persoana propusă și ofertant (contract de muncă sau extras revisal) sau declarație de disponibilitate semnată de titular, pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic participant;

Pentru responsabil tehnic cu execuția se va prezenta atestatul de specialitate (RTE) pentru domeniul I - constructii civile, industriale și agrozootehnice, documente care atestă raporturile de muncă dintre persoana propusă și ofertant (contract de muncă sau extras revisal) sau declaratie de disponibilitate semnată de titular, pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic participant;

Pentru inginer instalații electrice se va prezenta autorizația ANRE, documente care atestă raporturile de muncă dintre persoana propusă și ofertant (contract de munca sau extras revisal) sau declarație de disponibilitate semnată de titular, pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic participant;

Pentru muncitorii calificați se vor prezenta diplomele sau certificatele care atestă calificarea pentru poziția pentru care au fost propusi, documente care atestă raporturile de muncă dintre persoanele propuse și ofertant (contract de muncă sau extras revisal) sau declarație de disponibilitate semnată de titular, pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic participant;

Pentru muncitorii necalificați, lista nominală a persoanelor și documente care atestă raporturile de muncă dintre persoanele propuse și ofertant (contract de muncă sau extras revisal) sau declarație de disponibilitate semnată de titular, pentru personalul care nu este angajat al operatorului economic participant;

 

Cerința nr. 3:

Ofertantul trebuie să facă dovada că are acces (proprietate, leasing sau prin contracte/convenții de închiriere) la utilajele/echipamentele necesare pentru îndeplinirea contractului, menționate în cadrul „Listei cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții” și în cadrul „Listei cuprinzând costurile privind transporturile”.

 

Se vor prezenta următoarele documente:

a) Declaratia privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului împreună cu anexa la acesta și cu orice documente relevante din care să rezulte dovada deținerii, caracteristicile echipamentelor/utilajelor indicate

 

Cerința nr. 4:

Prezentarea Listei cuprinzând subcontractanții cu specializarea acestora, semnată și ștampilată de către ofertant, precum și de către fiecare subcontractant.

În cazul în care, pentru îndeplinirea contractului, nu este necesara subcontractarea, se va face precizarea „nu este cazul” în cadrul formularului menționat mai sus.

 

 1.  Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului

 

Cerinta nr. 1

Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, pentru activitati de executie lucrari de constructii civile.

 

Cerinta nr. 2

Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, pentru activitati de executie lucrari de constructii civile.

 

 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi privind elaborarea ofertei

Oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică.

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate, şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către  persoana împuternicită legal de către acesta.

Operatorul economic are obligația să studieze documentația de atribuire, să obtină orice alte informatii considerate necesare pentru realizarea obiectului contractului și să respecte cerințele impuse în cadrul documentației de atribuire.

Oferta va fi semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită de acesta.

 

Propunerea tehnică

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea tehnica se va intocmi intr-o maniera organizata, astfel incât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila si verificarea corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde cel putin urmatoarele capitole:

a) Prezentarea contextului, obiectivelor si a rezultatelor asteptate ale contractului:

In aceasta sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii va prezenta urmatoarele:

- contextul contractului asa cum este inteles de ofertant, din documentatia de atribuire precum si ca urmare a vizitarii obiectivului, care sa rezulte ca atât informatiile generale relevante precum si descrierea potentialelor riscuri care pot afecta buna desfasurare a contractului, impreuna cu masurile de reducere/eliminare a acestora;

- obiectivele si rezultatele asteptate ale proiectului, asa cum sunt acestea intelese de catre ofertant si din care sa rezulte aspectele considerate ca fiind esentiale pentru realizarea obiectului contractului.

b) Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului:

In aceasta sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in caietul de sarcini din documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii va prezenta aspectele organizationale generale si specifice proiectului, in viziunea sa. Se va realiza o prezentare detaliata privind:

- aspectele organizationale generale si specifice contractului;

- planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale de realizare a activitatilor.

- strategia de aprovizionare cu echipamente si materiale.

c) Graficul fizic si valoric de realizare a obiectivului de investiti in corelare cu legislatia (standarde, normative) in vigoare, cu indicarea necesarului de resurse (minim aprovizionare materiale si echipamente, resurse umane si utilaje/echipamente/dotari) care va contine in mod obligatoriu lista tuturor activitatilor necesare pentru realizarea contractului, activitati ce vor fi ierarhizate cu precizarea duratelor (start - finish).

Data estimata de start va fi 1 august 2017.

Se impune, de asemenea, evidentierea aportului planificat pentru fiecare membru al societatii mixte / consortiului de firme, daca este cazul, precum si implicarea eventualilor subantreprenori in ceea ce priveste activitatile intreprinse, planificarea exacta a acestora, etc.

Graficul de executie va fi insotit de o sectiune descriptiva in care se va prezenta metodologia si programul (planul) de lucru conceput pentru executia lucrarilor pentru toate activitatile prezentate prin graficul de executie (detaliere grafic de executie). Aceasta descriere detaliata va contine, dupa caz, si planul de lucru cu asociatii/subcontractantii in raport cu eventualele activitati care urmeaza sa fie derulate de catre fiecare asociat/subcontractant in parte.

d) Programul de realizare al lucrarilor se va axa pe activitatile de constructie si include descrieri succinte ale tuturor operatiunilor componente, surprinzând succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie effectuate lucrarile. Acest program va ilustra indeosebi urmatoarele elemente: detalii de executie, lucrarile temporare si permanente care vor fi executate; solutii tehnice de executie propuse inclusiv in ceeace priveste eventualitatea asigurarii alimentarii cu energie electrica a consumatorilor din retea; succesiunea, programarea si durata testelor; toate activitatile care interfereaza intr-un fel sau altul cu lucrarile existente si cu exploatarea acestora; perioadele de timp necesare pentru verificarea si aprobarea documentelor antreprenorului de catre inginer precum si obtinerea aprobarilor necesare in baza prevederilor legislatiei romanesti in vigoare; perioadele prevazute pentru obtinerea, fie de catre antreprenor, fie de catre angajator, a autorizatiilor de constructie, obligatorii in cazul executiei oricaror lucrari de constructie.

Pentru a permite evaluarea corecta a perioadelor necesare pentru indeplinirea obligatiilor sale in acest sens, ofertantul va prelua ca atare perioada totala prevazute prin lege pentru obtinerea oricaror avize, autorizatii, aprobari.

e) Descrierea organizarii de santier, care va include dar nu se va limita la birouri, atelierul, laboratorul, spatii pentru muncitori, grupuri sociale, grupuri, sanitare etc. cu respectarea legislatiei nationale in vigoare, accesoriile si personalul necesar pentru mobilizarea santierului, spatii de depozitare materiale si echipamente, rampe de spalare auto, retele de utilitati in incinta O.S. si bransamente la retelele existente, asigurarea securitatii santierului (retele de iluminat, imprejmuiri si porti, pichete de incendiu), stabilirea si intretinerea drumurilor provizorii, inclusiv curatarea completa a santierului la terminarea lucrarilor, panouri de prezentare, alte cheltuieli conexe organizarii de santier, toate lucrarile necesare conform caietului de sarcini si a legislatiei in vigoare pentru a asigura continuitatea pe timpul executarii lucrarilor si a masurilor necesare pentru protectia muncii. Respectiva descriere va fi insotita de planul lucrarilor de O.S. in care se vor prezenta urmatoarele: limitele instalatiilor de proces, conductele, canalele si camerele principale, cladiri, zone de depozitare, accese in santier, lucrari temporare. Plansa va include dimensiuni si etichete. Organizarea de santier va pusa in corelare cu cuantumul alocat de ofertant pentru executia lucrarilor/activitatilor propuse.

f) Specificatiile tehnice ale tuturor echipamentelor si utilajelor tehnologice prevazute in oferta, respectiv pentru fiecare echipament propus, ofertantul va atasa la fisele tehnice aferente caietului de sarcini oferta tehnico-economica a producatorului/furnizorului, compusa din specificatii tehnice si alte documente tehnico-economice din care sa rezulte consumul de energie electrica in regim de functionare la puterea maxima si informatii privind disponibilitatea livrarii si conditiile de livrare (inclusiv termene si conditii de garantie si mentenanta).

g) Descrierea calitatii principalelor materiale de constructii si instalatii pe baza de certificate de conformitate si/sau buletine de incercare si agremente tehnice aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau alte documente similare prin care sa se probeze asigurarea unui nivel de calitate corespunzator in privinta materialelor ce urmeaza a fi puse in opera.

h) Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor care va cuprinde: prezentarea generala a lucrarii; descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la serviciile si lucrariie/tehnoiogia prevazute in caietul de sarcini/propusa; sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea lucrarilor care va include atat pe subcontractori cat si pe furnizorii antreprenorului; metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate; metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie; metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si utilaje tehnologice precum si a dotarilor; modul de efectuare a controlului asupra materialelor si a fortei de munca si de abordare a defectiunilor si remedierilor (inclusiv procedurile pentru actiuni corective); lista procedurilor tehnice de proiectare (dupa caz) si executie a tuturor obiectelor si categoriilor de lucrari care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii, precum si procedurile tehnice de executie aferente; planul de control al calitatii, verificari si incercari, continând metodologia detaliata pentru executia testelor si verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de executie.

i)Planul cu masurile privind protectia mediului care va cuprinde:

•Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor;

•Masurile pentru reducerea prafului;

•Managementul deseurilor;

•Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor.

j) Planul cu masurile de protectia muncii insotit de declaratia operatorului economic din care sa rezulte ca se angajeaza sa tina cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, conform legislatiei in vigoare si sa respecte aceste conditii pe parcursul indeplinirii contractului;

k) Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada garantie acordata, cu precizarea modalitatilor, resurselor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie.

l) Garantiile acordate.

m) Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta servicii ulterior emiterii ordinului de incepere a prestatiilor fara acceptul autoritatii contractante, catre operatori economici care nu au fost nominalizati ca fiind subcontractanti de specialitate in cadrul ofertei in alte conditii

 

Propunerea financiară

Propunerea financiara va contine:

- Formularul de oferta si anexa la acesta

- Listele de cantitati.

Componentele specificate in Liste de preturi reprezinta Sume Forfetare (LS) fiind obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare ca au inclus toate activitatile care trebuie intreprinse de Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul Contractului, respectiv toate operatiunile, activitatile, adaptarile la teren, detaliile de executie, organizarea de santier si cantitatile necesare pentru executia lucrarilor in cauza astfel cum sunt acestea detaliate in caietul de sarcini, cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe cu manopera, cuantumul aplicat pentru calculul cheltuielilor indirecte si cuantumul aplicat pentru calculul profitului, respectiv toate cheltuielile legate de executie, manipulare, procurare, transport, testare, punere in functiune, inclusiv probe tehnologice, instruire si asistenta beneficiar, eventualele remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli pana la receptia finala.

La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului.

In sustinerea listelor de preturi se vor prezenta consumurile de resurse de materiale cu indicarea  furnizorilor materialelor de constructii si instalatii si prezentarea de oferte de la furnizorii pentru principalele materiale de constructii, consumurile cu mana de lucru, consumurile cu ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile cu transporturile. Se pot utiliza ca model orientativ formularele model emise in aplicarea H.G. nr. 28/2008 si oferte de pret de la producatori si/sau furnizori pentru toate utilajele, echipamentele si dotarile aferente obiectivului de investitii.

Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de operatiune/resurse, respectiv cote de cheltuieli indirecte/profit diferite in cadrul ofertei, ori necotarea sau cotarea cu valoarea 0 a unei operatiuni/activitati.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului si prevederilor pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.

Nu vor fi permise omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de ajustari de preturi, determinate de orice motive, nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase intre partile contractante.

Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute in caietul de sarcini/actele normative in vigoare care reglementeaza executia respectivelor lucrari.  In vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi exprimate in cifre cu doua zecimale.

Operatorii economici vor cuprinde, ca element constitutiv si distinct al propunerii financiare,  valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).

 

Cu considerație,

Valentin Stalenoi,

Director executive al CRLR


top
© 2017 Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania
Adresa: Strada Dr. Ratiu Nr. 10 Sector 1 Bucuresti Tel: 021.312.09.94 E-mail: office@crlr.ro